Županijsko partnersko vijeće predstavlja savjetodavno tijelo na razini jedinice područne (regionalne) samouprave koje se ustrojava radi savjetovanja u izradi, provedbi i praćenju planskih dokumenata jedinice područne (regionalne) samouprave, usuglašavanja različitih subjekata te njihovog sudjelovanja u planiranju razvoja na području jedinice (regionalne) samouprave (Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća). Administrativne i stručne poslove za potrebe Partnerskog vijeća Međimurske županije obavlja REDEA.

Cilj i djelovanje Partnerskog vijeća Međimurske županije je:

  • poticati razvoj Međimurske županije,
  • predlagati razvojne projekte županu Međimurske županije,
  • sudjelovati u izradi i praćenju učinaka strateških dokumenata namijenjenih razvoju Međimurske županije,
  • davati smjernice pri izradi županijske razvojne strategije (ŽRS),
  • u svom će se radu voditi vizijom, ciljevima, prioritetima i mjerama postavljenim u strateškim dokumentima (ŽRS i drugi).

Partnersko vijeće Međimurske županije sastoji se od 30 članova iz različitih područja djelovanja kako bi se zadovoljila ravnoteža između predstavnika civilnog, privatnog i javnog sektora. Županijskim partnerskim vijećem predsjedava Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

Članovi PV-a Međimurske županije:

  Član/ica Zamjenik/ica Sektor
1. Dražen Blažeka, Tehnička škola Čakovec Gordana Ramušćak, Srednja škola Čakovec Javni
2. Milorad Šubić,  Savjetodavna služba, Čakovec Ljiljana Kocen, Savjetodavna služba, Čakovec Javni
3. Marina Kodba, Hrvatski zavod za zapošljavanje, PS Čakovec Blaženka Dasović Javni
4. Alenka Bilić, Centar za socijalnu skrb Čakovec Jelena Haluga Novak Javni
5. Rudi Grula, Turistička zajednica Međimurske županije Iva Vurušić Mađarić Javni
6. Stanislav Rebernik, Općina Štrigova Damir Kovačić Javni
7. Miljenko Horvat, Općina Donji Kraljevec Mladen Čavlek Javni
8. Višnja Ivačić, Općina Pribislavec Krunoslav Kamenić Javni
9. Stjepan Kovač, Grad Čakovec Zoran Vidović Javni
10. Dražen Srpak, Grad Mursko Središće Miljenko Cmrečak Javni
11. Ljubomir Kolarek, Grad Prelog Zdravko Kvakan Javni
12. Mirjana Pintar, Zavod za prostorno uređenje MŽ Goran Erent Javni
13. Darko Radanović, Međimurska županija Goran Gotal Javni
14. Maša Hrustek Sobočan, Muzej Međimurja Ladislav Varga, Centar za kulturu Čakovec Javni
15. Marina Payerl – Pal, Zavod za javno zdravstvo MŽ Renata Kutnjak – Kiš Javni
16. Siniša Golub, Međimurska priroda Mihaela Mesarić Javni
17. Vladimir Topolnjak, Međimurske vode d.o.o. Biserka Mavrin Vejnović Javni
18. Ljerka Cividini, Županijska uprava za ceste Igor Dvanajščak Javni
19. Snježana Tkalčec Avirović, GKP ČAKOM d.o.o. Siniša Radiković, GKP PRE-KOM d.o.o. Javni
20. Sandra Polanec Marinović, Javna ustanova REDEA Ana Kralj Javni
21. Dijana Krnjak, Hrvatska gospodarska komora – ŽK Čakovec Silverije Petriš Javni/privatni
22. Boris Lukovnjak, Obrtnička komora Međimurja Robert Varga Javni/privatni
23. Franjo Sobočan, Sobočan Interijeri d.o.o. Ana Marija Sobočanec Duić, Međimurjeplet d.o.o. Privatni
24. Snježana Dominić, MEISO d.o.o. Branimir Šopar Ferokotao d.o.o. Privatni
25. Marijan Martinjaš, Malo selo d.o.o. Branimir Blajić, LifeClass Terme Sveti Martin Privatni
26. Mario Petković, MARTI d.o.o. Davor Zidarić, Centrometal d.o.o. Privatni
27. Mirjana Biber Hren, Udruga Međimurske roke David Štampar, Udruga Hortus Croatiae Civilni
28. Mato Kljajić, Zajednica sportskih udruga i saveza MŽ Mario Vukoja Civilni
29. Igor Roginek, ACT Grupa Teodor Petričević, CEDRA Civilni
30. Silvija Pucko, Udruga MURID Marina Kolar, Udruga Zora Civilni

Zapisnici sjednica Partnerskog vijeća Međimurske županije: