Redea

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka utvrđena je

• člankom 37. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst) kojim se svakom jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, koji se bez privole ispitanika mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom, dok se zabranjuje uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja.
• Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
• Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Javna ustanova REDEA, pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. Pravilnikom o privatnosti, Javna ustanova REDEA svojim korisnicima želi pružiti informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im pružiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima, privolama i zahtjevima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka, ravnateljica je donijela je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Javnoj ustanovi REDEA je Izabela Pačandi.

Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka poslova su:
• informiranje i savjetovanje voditelja obrade i zaposlenika o njihovim obvezama, sukladno propisima kojima se utvrđuje zaštita osobnih podataka,
• praćenje poštivanja Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih pravnih akata u odnosu na zaštitu osobnih podataka u svim područjima rada Javne ustanove REDEA,
• podizanje svijesti i osposobljavanje osoba, odnosno zaposlenika koji sudjeluju u postupcima obrade i povezanim revizijama,
• pružanje savjeta, na zahtjev, u pogledu procjene učinka na zaštitu osobnih podataka,
• suradnja i savjetovanje s nacionalnim nadzornim tijelom.

PRAVA KORISNIKA (ISPRAVAK, BRISANJE, PRIGOVOR, PRISTUP, OGRANIČENJE OBRADE, PRENOSIVOST)

Uz aktivnu ulogu korisnika u vezi s upravljanjem privolama, tj. pravom Korisnika da u svakom trenutku da i povuče privolu, korisnika ima sljedeća prava:
• Pravo na prigovor
• Pravo na brisanje osobnih podataka
• Pravo na pristup
• Pravo na ispravak osobnih podataka
• Pravo na prenosivost

Sva prava korisnik može ostvariti obraćanjem, odnosno podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva Službeniku za zaštitu osobnih podataka na telefonski broj 040 395 580, na e-adresu izabela.pacandi@redea.hr ili poštansku adresu Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec, n/r Izabela Pačandi.

Ako korisnik sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim putem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-adresu izabela.pacandi@redea.hr ili poštansku adresu Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec, n/r Izabela Pačandi.

Skip to content