Redea

Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Javne ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA su:
Željka Kovač, predsjednica
Ivica Baksa, član
Jana Trajkova, predstavnica radnika

Upravno vijeće ima sljedeće ovlasti:
• donosi Statut uz suglasnost Župana,
• donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove,
• donosi Pravilnik o radu,
• donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
• donosi polugodišnje i godišnje izvješće o radu,
• donosi druge opće akte,
• donosi Godišnji plan rada Ustanove, uz suglasnost Župana
• nadzire izvršenje Godišnjeg plana rada Ustanove,
• donosi Financijski plan i godišnji obračun,
• predlaže Osnivaču promjenu djelatnosti Ustanove,
• odlučuje o davanju suglasnosti ravnatelju za stjecanje, opterećenje ili otuđenje nekretnina ili druge imovine u vlasništvu Ustanove pojedinačne vrijednosti od 200.000,00 do 500.000,00 kuna bez PDV-a, a za iznose iznad 500.000,00 kuna bez PDV-a uz suglasnost Župana,
• odlučivanje o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključivanje pravnih poslova pojedinačne vrijednosti od 200.000,00 do 500.000,00 kuna bez PDV-a, a za iznose iznad 500.000,00 kuna bez PDV-a uz suglasnost Župana,
• raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava ravnatelja Ustanove, uz suglasnost Župana,
• daje Osnivaču i ravnatelju Ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Ustanove,
• odlučuje o drugim pitanjima utvrđena zakonom i ovim Statutom.

Poslovnik o radu upravnog vijeća Javne ustanove REDEA

Skip to content