Redea

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Informacije kojima raspolaže Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, a koje su od javnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine:

  • na internetskim stranicama (www.redea.hr),
  • putem e-biltena,
  • održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
  • neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
  • dostavljanjem korisniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

Zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  •   pisanim zahtjevom na adresu elektroničke pošte: redea@redea.hr,
  •   telefonom na broj: 040/395 560,
  •   poštom na adresu: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec

osobno na gore navedenu adresu, od ponedjeljka do četvrtka, od 9 do 15 sati.

Službenica za informiranje: Jana Trajkova

Zamjenica Službenice za informiranje: Marija Jambrović

Najčešće tražene informacije od Javne ustanove REDEA odnose se na strateške dokumente i projekte financirane iz fondova EU-a.

Napomena

Javna ustanova REDEA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15,69/22)

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14).

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

 

Upitnik za samoprocjenu usklađenosti postupanja tijela javne vlasti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

Skip to content