Županijsko partnersko vijeće predstavlja savjetodavno tijelo na razini jedinice područne (regionalne) samouprave koje se ustrojava radi savjetovanja u izradi, provedbi i praćenju planskih dokumenata jedinice područne (regionalne) samouprave, usuglašavanja različitih subjekata te njihovog sudjelovanja u planiranju razvoja na području jedinice (regionalne) samouprave (Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća). Administrativne i stručne poslove za potrebe Partnerskog vijeća Međimurske županije obavlja REDEA.

Cilj i djelovanje Partnerskog vijeća Međimurske županije je:

  • poticati razvoj Međimurske županije,
  • predlagati razvojne projekte županu Međimurske županije,
  • sudjelovati u izradi i praćenju učinaka strateških dokumenata namijenjenih razvoju Međimurske županije,
  • davati smjernice pri izradi županijske razvojne strategije (ŽRS),
  • u svom će se radu voditi vizijom, ciljevima, prioritetima i mjerama postavljenim u strateškim dokumentima (ŽRS i drugi).

Partnersko vijeće Međimurske županije sastoji se od 30 članova iz različitih područja djelovanja kako bi se zadovoljila ravnoteža između predstavnika civilnog, privatnog i javnog sektora. Županijskim partnerskim vijećem predsjedava Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

Članovi PV-a Međimurske županije:

  Član/ica Zamjenik/ica Sektor
1. Dražen Blažeka, Tehnička škola Čakovec Tea Dragić Runjak, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec Javni
2. Marijan Čižmešija, Savjetodavna služba -Podružnica MŽ Suzana Pajić Javni
3. Marina Kodba, Hrvatski zavod za zapošljavanje, PS Čakovec Blaženka Dasović Javni
4. Dragica Benčik, Centar za odgoj i obrazovanje Tatjana Žižek Javni
5. Rudi Grula, Turistička zajednica Međimurske županije Iva Vurušić Mađarić Javni
6. Anđelko Nagrajsalović, Općina Sveti Juraj na Bregu Damir Novak Javni
7. Đurđica Slamek, Općina Sveta Marija Ivica Kočiš Javni
8. Zvonimir Taradi, Općina Belica Marija Prekupec Javni
9. Stjepan Kovač, Grad Čakovec Zoran Vidović Javni
10. Dražen Srpak, Grad Mursko Središće Miljenko Cmrečak Javni
11. Ljubomir Kolarek, Grad Prelog Zdravko Kvakan Javni
12. Mirjana Pintar, Zavod za prostorno uređenje MŽ Jadranka Grgan Makovec Javni
13. Branko Sušec, Međimurska županija Goran Gotal Javni
14. Maša Hrustek Sobočan, Muzej Međimurja Ladislav Varga, Centar za kulturu Čakovec Javni
15. Marina Payerl – Pal, Zavod za javno zdravstvo MŽ Renata Kutnjak – Kiš Javni
16. Siniša Golub, Međimurska priroda Mihaela Mesarić Javni
17. Vladimir Topolnjak, Međimurske vode d.o.o. Biserka Mavrin Veinović Javni
18. Ljerka Cividini, Županijska uprava za ceste Igor Dvanajščak Javni
19. Snježana Tkalčec Avirović, GKP ČAKOM d.o.o. Siniša Radiković, PRE-KOM Javni
20. Sandra Polanec Marinović, REDEA d.o.o. Ana Kralj Javni
21. Dijana Krnjak, Hrvatska gospodarska komora Silverije Petriš Javni/privatni
22. Boris Lukovnjak, Hrvatska obrtnička komora Anđelko Crnčec Javni/privatni
23. Ana Marija Sobočanec Duić, Međimurjeplet d.o.o. Nikolina Babić Privatni
24. Ivan Kolarić, Tegra d.o.o. Franjo Sobočan, Sobočan Interijeri Privatni
25. Marijan Martinjaš, Malo selo d.o.o. Branimir Blajić, Toplice Sveti Martin Privatni
26. Branimir Šopar, Ferokotao d.d. Davor Zidarić, Centrometal Privatni
27. Sanja Krištofić, LAG Međimurski doli i bregi David Štampar, Udruga Hortus Croatiae Civilni
28. Mato Kljajić, Zajednica sportskih udruga i saveza MŽ Saša Fegeš Civilni
29. Igor Roginek, ACT Grupa Teodor Petričević, ACT Grupa Civilni
30. Marina Kolar, Udruga Zora Silvija Pucko, Udruga MURID Civilni

Zapisnici sjednica Partnerskog vijeća Međimurske županije: