Redea
Projekti

Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja – 2SoKrog

Vrijednost.:
574.947,17 EUR
4.312.103,78 HRK

Razdoblje provedbe: 01.09.2018 - 30.09.2020
Program/Fond: Interreg V-A Slovenija - Hrvatska
Uloga JU REDEA-e u provedbi projekta: partner

Ciljevi projekta 2SoKroG su uspostaviti i ojačati pograničnu suradnju i integraciju na području socijalne aktivacije, razvoj i testiranje upotrebe inovativnog modela na području javnih usluga socijalne aktivacije za osnaživanje ranjivih ciljnih skupina i zapošljavanje u socijalnom poduzetništvu i ostalim prilagođenim tržištima rada na pograničnom području,razvoj kompetencija i vještina javnih tijela, odnosno njihovih djelatnika kako bi se osiguralo zdravo i sigurno okruženje u pograničnom području i pogranični prijenos rezultata, iskustva i prakse razvijenih u projektu s drugim regijama i područjima interesa.

Skip to content