Redea
Natječaji

PROJEKTI USMJERENI MLADIMA

Objavljeno 06.07.2021

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu.

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

 • P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  b) Mladi i održivi razvoj zajednice
 • P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
  a) Informativni centri za mlade
  b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  c) Centri za mlade
 • P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih ( rad s mladima u NEET statusu)
 • P.4. Mladi u ruralnim sredinama
 • P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima
 • P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom
 • P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Poziv je otvoren od 05. srpnja do 20. kolovoza 2021. godine, a Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr

Ukupna planirana vrijednost Poziva je 10.000.000,00 kn. Minimalni iznos po projektu je 75.000,00 kn, a maksimalni 150.000,00 kn.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekta je 12 mjeseci.

Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge te koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Prijavitelj mora udovoljiti i drugim uvjetima koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt na ovaj Poziv.

Prijava projekta u partnerstvu nije obvezna, osim za prioritetno područje P.4. Mladi u ruralnim sredinama gdje je obvezno partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave koja ima sjedište na području na kojem se prijavljuje projekt. Ukoliko se projekt provodi na području više jedinica lokalne samouprave, obvezno je partnerstvo sa svim jedinicama na području kojih se provodi projekt.

Prihvatljivi partneri mogu biti:

– javna ustanova,

– udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj,

– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Neprihvatljivi partneri:

Udruga ne može prijaviti projekt u partnerstvu sa:

– središnjim tijelima državne uprave i uredima Vlade Republike Hrvatske

– javnim i privatnim trgovačkim društvima

– komorama

– sindikatima

– političkim strankama

I druge organizacije mogu biti uključene u aktivnosti projekta kao suradnici na projektu. Suradnici mogu imati aktivnu ulogu u projektu, ali ne mogu primiti sredstva iz proračuna projekta, osim za dnevnice i putne troškove svojih djelatnika za sudjelovanje u aktivnostima projekta. Kao suradnici na projektu mogu se prijaviti javna i privatna trgovačka društva koja će potaknuti primjenu poduzetničkih načela u socijalnom poduzetništvu kao što su: inovativnost, razumno preuzimanje rizika, samouvjerenost, upornost te jasno postavljanje ciljeva.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

– zapošljavanje do 60% ukupnog iznosa koji se traži od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

– neposredan rad s korisnicima

– edukacijske aktivnosti

– promotivne aktivnosti

– javno-zagovaračke aktivnosti

– individualni i grupni rad s korisnicima

– usluge evaluacije

– volonterske aktivnosti

– socijalna i humanitarna djelatnost udruga

– nabava opreme potrebne za rad do 10% iznosa koji se traži od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade), uz iznimku projekata koji se prijavljuju u prioritetnom području P.4. Mladi u ruralnim sredinama i P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom (do 25% iznosa koji se traži od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade).

Prihvatljivi neizravni troškovi projekta su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva i ne mogu biti veći od 20% ukupnog iznosa koji se traži od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za provedbu prijavljenog projekta.

Jedinicama lokalne samouprave, koje sudjeluju kao prijavitelji ili partneri na projektu, iz sredstava projekta ne mogu biti priznati neizravni troškovi projekta.

Detalji o pozivu i Upute za prijavitelje se nalaze OVDJE.

 

 

 

Skip to content