Javna ustanova za razvoj Međmurske županije REDEA započela je s izradom Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine koji predstavlja temeljni strateški planski dokument Međimurske županije.

Plan razvoja srednjoročni je akt strateškog planiranja u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja od značaja za područje Međimurske županije te se definiraju i posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, a to su Nacionalna razvojna strategija te Sektorske i višesektorske strategije.

Županijska skupština Međimurske županije na sjednici održanoj dana 12. 12. 2019. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Međimurske županije. Time je Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA službeno započela s postupkom izrade Plana razvoja za Međimursku županiju, na što je kao regionalni koordinator za Međimursku županiju, ovlaštena sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18).

Izrada Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru projekta Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova.