Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UKLJUČIVANJA DJECE U SOCIOEKONOMSKI NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKE PROGRAME

Objavljeno 08.01.2021

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) UP.03.2.1.05 Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

 • osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • osnivači osnovnoškolskih odgojno – obrazovnih ustanova sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja.

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

 • osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji geografski pripadaju području županije prijavitelja,
 • osnivači osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih  ustanova sukladno  članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku  o  posebnim uvjetima  i  mjerilima  ostvarivanja programa predškolskog odgoja i koji geografski pripadaju području županije prijavitelja
 • osnovnoškolska odgojno-obrazovna    ustanovakoja    provodi    program predškolskog  odgoja,  a  u  koju  su  upisana  djeca  koja  će  sudjelovati  u projektu
 • dječji vrtić u koji su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu
 • jedinice lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  (JL(R)S) na  čijem području djeluje prijavitelj
 • regionalne i lokalne razvojne agencijei regionalni koordinatori.

Obavezno je partnerstvo sa svim osnivačima ustanova (dječjih vrtića i osnovnih škola u kojima se provode programi predškolskog odgoja) te dječjim vrtićima i osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u koje su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu.

Prijavitelj može  dostaviti  jednu  prijavu na  ovaj  Poziv  na  dostavu  projektnih prijedloga i partner ne može sudjelovati u više od jedne prijave u ovom Pozivu.

Trajanje projekta je 24 mjeseca. Razdoblje provedbe projekta započinje s datumom početka obavljanja aktivnosti povezanih  s  provedbom  elemenata  projekta,odnosno  1.9.2020.,  a  završava  s datumom završetka aktivnosti koje su povezane s provedbom elemenata projekta, odnosno 1.9.2022.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Element 1: Uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske  programe kroz   financiranje   cjelodnevnog   redovitog   programa predškolskog odgoja i obrazovanjaza djecu pripadnike ciljne skupine: provedba i subvencioniranje cjelodnevnog programa  predškolskog  odgoja  i  obrazovanja  za pripadnike ciljne  skupine i uključuju rad  s  djecom  u  programu  i  osiguravanje  materijalnih  uvjeta  boravka (prehrana, održavanje prostorija, nabavu namještaja i opreme te sitnog materijala).
 • Promidžba i vidljivost: izrada promotivnih materijala, informativnih događaja i sl.
 • Upravljanje projektom i administracija.

Napomena: Prijavitelj mora provesti sve aktivnosti iz Elemenata 1. i 3. te barem jednu aktivnost iz Elementa 2. Troškovi vezani za provedbu Elementa 1. moraju iznositi najmanje 95% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi izdaci u ovom Pozivu kategorizirani su u:

 1. troškove subvencioniranja ekonomske cijene programa predškolskog odgoja i obrazovanja što uključuje sve potrebne izdatke za provedbu programa,i
 2. troškove vezane uz upravljanje i praćenje provedbe te
 3. promotivne aktivnosti s ciljem povećanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja iz EU izvora.

Minimalna vrijednost projekta: 400.000,00 kuna.

POSTUPAK PRIJAVE

U sklopu ovog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, postupak prijave odvijat će se kroz dvije faze.

 • Prva faza –namijenjena  je dostavi  dokumentacije  za  prijavu  djece u dobi između četiri  godine i  godine  za  početak  obveznog  osnovnog obrazovanja  koja  žive u lošim socioekonomskim uvjetima za koje je predviđeno sudjelovanje u projektu, prema  točki 5.1.  ovih  Uputa, a na temelju koje će se provjeriti pripadnost ciljnoj skupini u suradnji s relevantnim institucijama.
 • Druga faza -namijenjena je podnošenju projektnoga prijedloga (Prijavnog obrasca A i obveznih priloga) prema točki5.2. ovih Uputa.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 22. 3. 2021. godine.

Upute za prijavitelje i svu ostalu popratnu dokumentaciju možete pronaći na stranici Strukturni fondovi.

Skip to content