Redea
Novosti

SAKUPLJAČKA MREŽA I OBRADA OTPADNE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Objavljeno 23.08.2023

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme. Svrha poziva je ispunjavanje nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe.

Podnositelji zahtjeva za davanje ovlaštenja za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme, moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

– dozvola za gospodarenje otpadom ili upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja za sakupljanje EE otpada sa popisa,

– osigurati kontinuirano sakupljanje EE otpada sa popisa na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, samostalno ili u suradnji s drugim sakupljačem (uz međusobno sklopljen ugovor),

– da prijavitelj ima ovlast za oporabu EE otpada sa popisa i/ili važeći ugovor s osobom koja ima ovlast za oporabu EE otpada sa popisa kojoj će predati EE otpad na daljnju obradu, a sve s odgovarajućim postupkom R3 recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala ili R4 recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala ili R5 recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala,

– u trenutku sklapanja ugovora o obavljanju poslova sakupljanja i obrade EE otpada dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora Fondu (bjanko zadužnice ili drugo odgovarajuće jamstvo u visini 10% procijenjenog godišnjeg iznosa ugovora),

– u trenutku sklapanja ugovora o obavljanju poslova sakupljanja i obrade EE otpada prijavitelj ne smije imati dospjelih nepodmirenih obveza prema Fondu i nepodmirenih dospjelih dugovanja s osnova javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,

– da se oporaba EE otpada obavlja u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Naknada za sakupljanje i obradu EE otpada s popisa ovog Javnog poziva, koju će Fond isplaćivati osobama koje sklope ugovor s Fondom, propisane su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje gospodarenje EE otpadom u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za sklapanje ugovora podnosi se  na slijedeću adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 Radnička cesta 80

10000 Zagreb

naznaka: „JAVNI POZIV – Sakupljanje i obrada EE otpada”

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od objave poziva (22.kolovoz 2023.).

Tekst poziva, sadržaj zahtjeva  i tablični prikaz sakupljačke mreže za Republiku Hrvatsku možete naći ovdje.

Skip to content