Redea
Natječaji

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA U TURIZMU

Objavljeno 05.05.2023

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije za 2023. godinu“.

Predmet javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije koji imaju za posljedicu razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane, temeljenog na održivu razvoju, a kroz proširenje postojeće turističke ponude, aktiviranje neiskorištenih turističkih potencijala, stvaranje novih turističkih proizvoda, te promoviranje županije kao poželjne turističke destinacije.

Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 55.000,00 eura osigurana su u proračunu Međimurske županije za 2023. godinu.

Međimurska županija će sufinancirati do maksimalno 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu minimalno sufinanciranje iznosi 1.500,00 eura, a maksimalni iznos sufinanciranja iznosi 5.000,00 eura s uključenim PDV-om bez obzira da li je korisnik u sustavu PDV-a ili nije. Iznosi sufinanciranja ovise o broju zaprimljenih prijava i ostvarenom broju bodova prijave. Odobrena sredstva korisniku se isplaćuju nakon izvršenog projekta i dostavljenih dokaza o istom.

Korisnici bespovratnih potpora po ovom Programu mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije i to kako slijedi:

 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)
 • obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost
 • trgovačka društva, registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost
 • drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost.

Prihvatljivim troškovima smatraju se isključivo oni nastali kroz aktivnosti koje doprinose:

 • unapređenju strukture i kvalitete smještajne ponude
 • uvođenju dodatnih inovativnih turističkih sadržaja
 • jačanju eno-gastronomske ponude
 • zelenoj i digitalnoj tranziciji turizma
 • očuvanju tradicijskih / autohtonih vrijednosti.

Sredstvima ovog Programa mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine, pa sve do završetka prijavljenog projekta, ili do krajnjeg roka za predaju završnog izviješća, odnosno do 15. studenog 2023. godine.

Sredstva se NEĆE dodjeljivati za potporu manifestacijama.

Odabir projekata za dodjelu bespovratnih potpora obavljati će se prema sljedećim kriterijima:

 • originalnost i kvaliteta projekta – jasno definiran sadržaj projekta (0-50 bodova)
 • doprinos razvoju turističke ponude destinacije (0-40 bodova)
 • doprinos održivosti u skladu sa zelenom i digitalnom tranzicijom (0-40 bodova)
 • doprinos očuvanju tradicijskih / autohtonih vrijednosti (0-40 bodova)
 • dovršenost projekta (0-30 bodova).

Zahtjevi se dostavljaju osobno u pisarnici Međimurske županije (prizemlje, soba br. 1) ili putem pošte najkasnije do 5. lipnja 2023. godine na adresu:

Međimurska županija

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

„Javni natječaj – Turizam – NE OTVARATI“

Ruđera Boškovića 2

40000 Čakovec

Na zatvorenoj omotnici moraju biti vidljivi i podaci prijavitelja.

Da bi prijava bila pravovaljana, prijavitelj mora podnijeti prijavu na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).

Detalji poziva i natječajna dokumentacija nalaze se na sljedećoj poveznici.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na adresi: Ruđera Boškovića 2, Čakovec, te na telefon: 040/374-083, e-mail: turizam@medjimurska-zupanija.hr ili na službenim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr.

Skip to content