Redea
Novosti

MJERE ZA POBOLJŠANJE CJELOŽIVOTNOG UČENJA I ZAPOŠLJIVOSTI

Objavljeno 15.12.2021

Na sastanku na vrhu o socijalnim pitanjima u svibnju u Portu čelnici EU-a podržali su cilj na razini EU-a da do 2030. u osposobljavaju svake godine sudjeluje 60 % svih odraslih. Komisija je danas predstavila prijedloge preporuka Vijeća o individualnim računima za učenje i o mikrokvalifikacijama da bi pomogla državama članicama u ostvarivanju tog cilja, kako je najavljeno u Programu vještina i Komunikaciji o europskom prostoru obrazovanja iz 2020.

Pojedinci s dobrim vještinama mogu bolje iskoristiti nove prilike i imaju sigurnosnu mrežu u nesigurnim vremenima. Zahvaljujući vještinama promiču se uključivost i društveni napredak, a gospodarstvo dobiva kvalificiranu radnu snagu potrebnu za rast i inovacije. Uspjeh digitalne i zelene tranzicije ovisi o radnicima s odgovarajućim vještinama. Pandemija bolesti COVID-19 dodatno je ubrzala potrebu za prekvalifikacijom i usavršavanjem radne snage radi prilagodbe promjenjivom tržištu rada i odgovora na potražnju u različitim sektorima.

Unatoč tome, premalo ljudi sudjeluje u redovitim aktivnostima učenja nakon početnog obrazovanja i osposobljavanja jer često nemaju novca ili vremena za usavršavanje i učenje novih vještina ili nisu svjesni mogućnosti za učenje i njihovih koristi. Na primjer, određena razina digitalnih vještina potrebna je na više od 90 % sadašnjih radnih mjesta i u gotovo svim sektorima, ali je 2019. samo 56 % odraslih imalo osnovne digitalne vještine.

Danas donesenim dvama novim prijedlozima o individualnim računima za učenje i o mikrokvalifikacijama pomoći će se u rješavanju tih problema jer će se ljudima omogućiti da pronađu više ponuda za učenje i prilika za zapošljavanje.

Individualni računi za učenje

Prijedlogom Komisije nastoji se osigurati da svi cijelog života i neovisno o tome jesu li trenutačno zaposleni imaju pristup relevantnim mogućnostima osposobljavanja koje su prilagođene njihovim potrebama.

Predložena preporuka Vijeća stoga se odnosi se na uklanjanje glavnih prepreka koje ljude sprečavaju u osposobljavanju (motivacija, vrijeme i novac) te se države članice poziva da zajedno sa socijalnim partnerima:

  • uvedu individualne račune za učenje i osiguraju prava na osposobljavanje za sve radno sposobne odrasle osobe
  • definiraju popis kvalitetnih osposobljavanja koja su relevantna za tržište rada i prihvatljiva za financiranje s individualnih računa za učenje i da taj popis učine dostupnim putem digitalnog registra, na primjer s mobilnog uređaja
  • ponude mogućnosti za profesionalno usmjeravanje i potvrđivanje prethodno stečenih vještina te plaćeni dopust radi osposobljavanja.

Ovaj je prijedlog inovativan jer su u njemu pojedinci glavni element razvoja vještina. Osim toga, države članice pozvane su da prilagode financiranje u skladu s potrebama pojedinaca za osposobljavanjem.

Mikrokvalifikacije

Mikrokvalifikacije potvrđuju ishode učenja nakon kratkog iskustva učenja (npr. kratki tečaj ili osposobljavanje). One su fleksibilne i ciljano pomažu ljudima u razvoju znanja, vještina i kompetencija koje su im potrebne za osobni i profesionalni razvoj.

Cilj je Komisijina prijedloga omogućiti upotrebu mikrokvalifikacija među institucijama, poduzećima, sektorima i granicama. U tu svrhu države članice trebale bi dogovoriti:

  • zajedničku definiciju mikrokvalifikacija
  • standardne elemente za njihov opis i
  • glavna načela za njihovo oblikovanje i izdavanje.

Želi se osigurati da mikrokvalifikacije budu visoke kvalitete i da se izdaju na transparentan način kako bi se učvrstilo povjerenje u sadržaj koji potvrđuju. Time bi se poduprla upotreba mikrokvalifikacija među učenicima, radnicima i tražiteljima zaposlenja koji od njih mogu imati koristi. Prijedlogom se uvode i preporuke o mikrokvalifikacijama u obrazovanju i osposobljavanju te u politikama tržišta rada. To bi ljudima trebalo omogućiti da steknu nove ili dodatne vještine na prilagođen način, uključiv za sve. Europski pristup mikrokvalifikacijama važna je vodeća inicijativa za uspostavu europskog prostora obrazovanja do 2025. One mogu biti dio ponude učenja uključene u individualne račune za učenje.

Izjave članova Kolegija:

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Razvoj vještina i kompetencija neophodan je za uspješnu karijeru, uključivanje i integraciju. One pomažu ljudima da se prilagode promjenama, napreduju i doprinose društvu. Vještine su nužne i za rast. Današnjim se prijedlozima osigurava da se obrazovanje može odvijati u bilo kojem trenutku života te da je ono fleksibilno i dostupno svima. Riječ je o velikom iskoraku prema uključivanju više ljudi u mogućnosti za učenje i osposobljavanje, pri čemu nitko neće biti zapostavljen.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel rekla je: Za pravednu tranziciju ključno je da svi neovisno o osobnim okolnostima imaju pristup fleksibilnim, modularnim i pristupačnim mogućnostima za učenje i osposobljavanje. Europski pristup mikrokvalifikacijama olakšat će priznavanje i potvrđivanje tih iskustava učenja. Povećat će ulogu visokih učilišta i ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u cjeloživotnom učenju u cijelom EU-u te će poticati njihovu dostupnost raznolikijim skupinama učenika.  

Povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit dodao je: Obrazovanje i osposobljavanje ne bi trebalo prestati sa završetkom školovanja. Ljudi moraju više nego ikad prije razvijati vještine tijekom cijelog radnog vijeka da bi ih uskladili sa zahtjevima tržišta rada koje se brzo mijenja. Prijedlozi Komisije o individualnim računima za učenje i mikrokvalifikacijama pomoći će nam da do 2030. ostvarimo cilj iz Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava prema kojem 60 % svih odraslih svake godine sudjeluje u osposobljavanju. Cjeloživotno učenje u Europi moramo shvatiti ozbiljno. To je najbolje ulaganje i pozitivno utječe na radnike, poslodavce i gospodarstvo u cjelini.

Sljedeći koraci

O prijedlozima će se pregovarati s državama članicama. Nakon što Vijeće donese preporuke, Komisija će podupirati države članice, socijalne partnere i druge relevantne partnere u njihovoj provedbi. Izvješćivanje o individualnim računima za učenje i njihovo praćenje provodit će se u okviru ciklusa europskog semestra.

Kontekst

Pravo na obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje dio je europskog stupa socijalnih prava (1. načelo). Svi bi ljudi stalno trebali imati pristup kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju te mogućnost izbora za razvoj onih vještina koje odgovaraju njihovim potrebama. Vještine su temelj uspjeha pojedinaca na tržištu rada i u društvu koji se neprestano mijenjaju.

Na sastanku na vrhu o socijalnim pitanjima u Portu i sastanku Europskog vijeća u lipnju čelnici su pozdravili glavne ciljeve EU-a za 2030. postavljene u Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Jedan od njih je namjera da do 2030. svake godine 60 % svih odraslih sudjeluje u osposobljavanju. To je ujedno dio glavnih ciljeva Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Međutim, od 2016. u osposobljavanju svake je godine sudjelovalo samo 37 % odraslih, a i prije toga zabilježene su niske stope rasta. Ako se ti trendovi nastave, postavljeni ciljevi neće se ostvariti. Upravo su zbog toga predložene inicijative o individualnim računima za učenje i mikrokvalifikacijama toliko važne. Danas iznesenim prijedlozima države članice pozivaju se da surađuju sa socijalnim partnerima i zainteresiranim stranama kako bi usavršavanje i prekvalifikacija postali stvarnost za sve.

Prijedlozi preporuke Vijeća o individualnim računima za učenje i preporuke Vijeća o mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost posljednje su od 12 glavnih mjera najavljenih u Programu vještina za Europu Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Europski pristup mikrokvalifikacijama važna je vodeća inicijativa i za uspostavu europskog prostora obrazovanja do 2025.

Više informacija

Pitanja i odgovori: individualni računi za učenje i mikrokvalifikacije

Informativni članak

Komisijin Prijedlog preporuke Vijeća o individualnim računima za učenje

Komisijin Prijedlog preporuke Vijeća o mikrokvalifikacijama za cjeloživotno učenje i zapošljivost

Program vještina za Europu

Europski stup socijalnih prava

Komunikacija o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025.

Izvor: Europska komisija

Skip to content