Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

Objavljeno 30.04.2021

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”).

Cilj Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) koje:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i radova na sanaciji lokacije za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:

 1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
 2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
 3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn. Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran u iznosu od 28.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su sljedeći:

 • Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštene pravne osobe
 • Geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi,
 • Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju,
 • Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Prijava za sufinanciranje sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev JLS za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (Obrazac 1 i ispunjeni Obrazac 1 s općim podacima o JLS-u, potpisan i ovjeren od odgovorne/ovlaštene osobe JLS -a, dokaz o osiguranju vlastitog udjela u projektu uklanjanja otpada odbačenog u okoliš);
 2. Informativna ponuda za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš koja sadrži: trošak izrade Plana sanacije s troškovnikom radova, procijenjeni iznos troškova izvođenja radova (projektantska procjena), procijenjeni iznos troškova stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
 3. Zapisnik/rješenje komunalnog redara ili zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru/rješenje,
 4. Odluka predstavničkog tijela JLS o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, sukladno članku 36. točki 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom,
 5. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja JLS-a, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ovog zahtjeva,
 6. Potpisanu i ovjerenu Izjavu (Obrazac 2), pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, hoće li se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

JLS može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu zahtjeva dostaviti Fondu samo jedan (1) zahtjev za sufinanciranje kojim može biti obuhvaćeno više lokacija na kojima se nalazi odbačeni otpad u okoliš.

Zahtjev za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš po ovom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici:

 • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 • s naznakom „Javni poziv (JP ZO 4/2021) za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš“ – zahtjev, dostavlja se
 • navedenom adresom podnositelja zahtjeva
 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

 

Više informacija o natječaju: web stranica FZOEU

 

Fond će odlukom ujedno dodijeliti korisniku rok u kojem je obvezan pokrenuti postupak nabave, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi NN 120/16) (u daljnjem tekstu ZJN 2016) ili internom aktu JLS o provedbi postupka javne nabave. Pod rokom za pokretanje postupka javne nabave podrazumijeva se nabava izrade Plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova ili postupak javne nabave radova uklanjanja otpada ili postupak javne nabave stručnog nadzora uklanjanja otpada ukoliko JLS već posjeduje Plan uklanjanja.

Rok za pokretanje postupka nabave iznosi 60 kalendarskih dana od dana primitka odluke i bit će određen odlukom. Navedeni rok ne može se mijenjati. Korisnik je dužan najkasnije u dodijeljenom roku navedenom u Odluci započeti postupak nabave izrade Plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš ili ukoliko isti već ima izrađen Plan, postupak nabave radova uklanjanja i stručnog nadzora, te po završetku svih ovih postupaka dostaviti dokumentaciju iz točke 11. ovog javnog poziva, temeljem kojih Fond izrađuje ugovor o dodjeli sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekta uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) na nominalni iznos utvrđen postupcima nabave i isti dostavlja korisniku.

 

Smjernice za izradu Plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (s troškovnikom radova) (u daljnjem tekstu: Plan) može obuhvatiti jednu ili više lokacija na području JLS, što je potrebno u opisnom dijelu obrazložiti. Prihvatljive lokacije su i speleološki objekti na području JLS odnosno troškovi pomoći stručnjaka pri izvlačenju i čišćenju tih objekata.

Planom je potrebno utvrditi okvirni sastav odbačenog otpada i odrediti točne lokacije/pozicije odbačenog otpada sa fotodokumentacijom. Plan obavezno treba sadržavati i mjere sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama. Sastavni dio Plana treba činiti zemljišnoknjižni izvadak i katastarski izvadak za lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad.

Prihvatljive su lokacije koje su u vlasništvu JLS ili Republike Hrvatske za koje je prethodno potrebno ishoditi suglasnost nadležnog tijela.

Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš s privatnih čestica nije prihvatljiv trošak.

Troškovnik radova treba izraditi skupno za sve lokacije koje se prijavljuju, treba obuhvatiti razvrstavanje po vrstama otpada, procjenu količina po vrsti otpada, te zbrinjavanje na zakonom propisan način. Ako se na lokaciji nalazi veća količina građevnog (inertnog) otpada i ako lokacija to omogućava, potrebno je predvidjeti preslagivanje s odvajanjem dijela otpada. Korisni otpad potrebno je izdvojiti i zbrinuti putem ovlaštenih sakupljača, ostali komunalni otpad predati na odlaganje na uređeno odlagalište, a ostatak (inertni otpad) isplanirati na lokaciji koju treba urediti na način da se spriječi nastanak ponovnog odlaganja otpada.

 

 

Skip to content