stočarstvo

PROGRAM POTPORE PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE I SEKTORU STOČARSTVA U 2020.

Program obuhvaća sljedeće podsektore biljne proizvodnje: voće i povrće, cvijeće te proizvodnju biljnog reprodukcijskog materijala kao i stočarske podsektore: govedarstvo, svinjogojstvo, konjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo i peradarstvo. […]

Čitaj više