međimurska županija

JAVNI POZIV PO PROGRAMU POTPORA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

Objavljen je Javni poziv Međimurske županije  za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva. Potporu je moguće ostvariti za sljedeće […]

Čitaj više

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA S PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti – Potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Međimurske županije, KLASA:302-01/19-02/10, URBROJ:2109/1-01-19-1 župan Međimurske županije objavljuje: JAVNI POZIV za […]

Čitaj više

BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta […]

Čitaj više

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE IZ PODRUČJA PREVENCIJE ZDRAVLJA, SKRBI O MLADIMA I RANJIVIM SKUPINAMA, LJUDSKIH PRAVA, DEMOKRATIZACIJE, RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA I ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2019. GODINI

Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge […]

Čitaj više