Redea
Natječaji

SUFINANCIRANJE VELIKIH MEĐUNARODNIH SPORTSKIH NATJECANJA U 2024.

Objavljeno 23.11.2023

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini.

Cilj Poziva je poticanje organiziranja velikih međunarodnih sportskih natjecanja s ciljem približavanja sporta građanima, animacije djece i mladih za bavljenje sportom, promicanje zdravlja i sl., kao i poticanje ulaganja sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za nabavu sportske opreme te sanaciju i adaptaciju javno dostupne postojeće sportske infrastrukture koja bi po dovršetku međunarodnog sportskog natjecanja ostala u službi sporta.

Ministarstvo će sufinancirati troškove organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja koje u smislu ovog Poziva predstavljaju sportska natjecanja međunarodnog karaktera čiji proračun za organiziranje iznosi najmanje 300.000,00 EUR, a koja se održavaju na području Republike Hrvatske u vremenskom periodu od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

Prihvatljivi prijavitelj koji organizira veliko međunarodno sportsko natjecanje, mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • ukupni proračun za organiziranje međunarodnog sportskog natjecanja iznosi minimalno 300.000,00 EUR
 • upisan u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Poziva
 • upisan u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu
 • upisan u Registar sportskih djelatnosti i registriran za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu ili upisan u Evidenciju pravnih osoba u sportu u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu (u daljnjem tekstu: NISUS)
 • statut usklađen s odredbama Zakona o udrugama i Zakona o sportu ili je podnesen zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda)
 • svojim statutom je propisao obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom
 • pravodobno je i u cijelosti ispunio ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu turizma i sporta i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora
 • može dokazati materijalne i ljudske resurse za organizaciju prijavljenog međunarodnog sportskog natjecanja
 • mandat osobe ovlaštene za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je valjan, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga
 • protiv osobe/a ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela iz članka 111. Zakona o sportu
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge i osoba ovlaštena za zastupanje partnera nije pravomoćno osuđena za prekršaj i kaznena dijela iz članka 48. stavku 2. alineja c) i d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, što dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave
 • za prijavljeno veliko međunarodno sportsko natjecanje osigurao je sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora u iznosu ne manjem od 40% iznosa potrebnog za organizaciju predmetnog natjecanja
 • suglasnost tijela državne uprave nadležnog za sport sukladno članku 56. Zakona o sportu.

Prijavitelji na Poziv mogu imati partnere u organizaciji Projekta. Prihvatljivi partner može biti udruga, ustanova ili trgovačko društvo upisani u Registar sportske djelatnosti ili upisani u Evidenciju pravnih osoba u sportu u NISUS-u i registrirani za obavljanje sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu.

Najmanji iznos sufinanciranja po međunarodnom sportskom natjecanju koji prijavitelj može zatražiti je 100.000,00 EUR, a najveći 600.000,00 EUR s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velikog međunarodnog sportskog natjecanja.

Postupak prijave na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini podnosi se otvaranjem korisničkog računa putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na pripadajućoj poveznici https://issobrasci.gov.hr/, a svi detalji nalaze se u uputama za prijavitelje.

Poziv je otvoren do 22. prosinca 2023. godine, a više informacija možete vidjeti OVDJE.

Skip to content