PROGRAM ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

PROGRAM ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18)  stekle status potpomognutog područja i kojima je udio pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu viši od 5 % prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ukupni iznos sredstava za provedbu Programa iznosi 20.000.000,00 kuna.

Planirani iznos sredstava za Program raspodijelit će se jedinicama lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

  • 50 % sredstava JLS-ima razvrstanim u I. skupinu,
  • 25 % sredstava JLS-ima razvrstanim u II. skupinu,
  • 15 % sredstava JLS-ima razvrstanim u III. skupinu,
  • 10 % sredstava JLS-ima razvrstanim u IV. skupinu.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 500.000,00 kuna s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje.

Prihvatljive građevine

Prihvatljive su građevine javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prihvatljive su građevine iz područja socijalne, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture, te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na: trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, trošak opremanja objekata i trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Za prihvatljive aktivnosti na Projektu, prihvatljivost troškova koje financira Ministarstvo započinje najranije s 1. siječnjem 2021. godine, a traje najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Poziv je objavljen 1.6.2021. na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU www.razvoj.gov.hr i otvoren je najmanje 15 dana od dana objave.

Poziv za iskaz interesa_PPNM_1_6_2021-1

Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina_PPNM_1_6_2021-1

Smjernice za podnositelje zahtjeva_PPNM_1_6_2021

Kritreriji bodovanja projektnih prijedloga_PPNM_1_6_2021

DODATAK A – KONTROLNI OBRAZAC_PPNM_1_6_2021

DODATAK B – PRIJAVNI OBRAZAC-DOPUNJEN_ppnm_4_6_2021

DODATAK C – PRORAČUN PROJEKTA_PPNM_1_6_2021