Redea
Natječaji

POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJIM VRTIĆIMA 2024.

Objavljeno 14.03.2024

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini.

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (čl.14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Prijavitelj mora biti vlasnik objekta u koji se ulaže ili mora imati sporazum/ugovor/odluku o pravu korištenja. Prijavitelj je dužan dostaviti pisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u slučaju kada prijavitelj nije vlasnik) na sve zahvate koji će biti predviđeni Projektom
  • jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne samouprave

Prijavitelj može djelovati samostalno ili uz partnere.

Partneri

Partneri Prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi ciljevima Programa.

Omjer sufinanciranja 

Najviši udio Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 3/24).

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom  prijavitelju na Poziv (u nastavku teksta: Prijavitelj) može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura s PDV-om.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 15.000,00 eura s PDV-om.

U slučaju da Prijavitelj zatraži veći iznos od najviše dopuštenog iznosa koji Središnji državni ured može financirati, prijava se neće razmatrati.

Prihvatljive aktivnosti

Opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša dječjih vrtića i uređenje postojećih vanjskih terena dječjih vrtića.

Prihvatljivi troškovi su: 

  • trošak izvođenja radova/usluga
  • trošak nabave i ugradnje opreme
  • trošak PDV-a za koji Prijavitelj nema mogućnost povrata

Trošak izvođenja radova i usluga čine ukupni izravni troškovi koji nastaju provedbom prihvatljivih  aktivnosti na Projektu i u skladu su s Proračunom Projekta. Prema ovom Programu prihvatljiv je i trošak nabave i ugradnje opreme za koju je projektirano fiksno mjesto ugradbe.

ROK za podnošenje prijave: trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do 21. veljače 2024. godine

Sve ostale informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na internet stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.


13. ožujka 2024. godine donijeta je Odluka o raspodjeli financijskih sredstava općinama RH za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini. U Međimurskoj županiji financijska sredstva su dodijeljena JLS-ovima od I. do IV. skupine:  Pribislavec, Goričan, Donji Vidovec; te JLS-ovima od V. do VIII. skupine: Nedelišće, Donji Kraljevec, Donja Dubrava.

 

Skip to content