OTVORENI POZIV – INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVATSKA

OTVORENI POZIV – INTERREG V-A SLOVENIJA – HRVATSKA

Predmet Otvorenog poziva je sufinanciranje operacija koje učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa: promicati održivo, sigurno i rezonantno granično područje usvajajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima radi dobrobiti ljudi koji žive i rade na tom području ili ga posjećuju.

Sufinancirat će se projekti koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima / investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

 • Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine
  • Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma
 • Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture
  • Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom

Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja

 • Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja

Detaljne informacije o opisu sadržaja svake prioritetne osi, investicijskog prioriteta i specifičnih ciljeva programa pogledajte PROGRAM SURADNJE INTERREG SI-HR (poglavlje 2, str. 39).

 

Ukupan iznos sufinanciranja iznosi 33.087.636,00 EUR, a sredstva su podijeljena prema prioritetnim osima na sljedeći način:

Prioritetne osi Financiranje Unije (u eurima)
Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

28.074.358,00

Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja

5.013.278,00

Ukupno

33.087.636,00

 

Program može sufinancirati samo prihvatljive troškove, pri čemu Unija sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85 % od ukupno prihvatljivih troškova; barem 15 % mora se osigurati iz drugih izvora.

Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni čiji ukupni iznos traženih sredstva EFRR-a iznosi:

 • od 100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR za prioritetnu os 2 (Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa)
 • od 100.000,00 EUR do 1.000.000 EUR za prioritetnu os 3 (Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja).

Minimalni uvjeti su barem jedan projektni partner iz Slovenije i jedan iz Hrvatske ili EGTC registriran u jednoj od zemalja koje sudjeluju, a sastoji se od članova iz obje države članice.

Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni koji traju do 30 mjeseci za prioritetnu os 2 (Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa) i do 24 mjeseca za prioritetnu os 3 (Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja).

Period prihvatljivih troškova za sufinanciranje može početi najranije na datum odobrenja projekta od strane Odbora za praćenje; osim troškova za pripremu projekta gdje period prihvatljivosti počinje na datum objave Otvorenog poziva. Datum završetka projekta definiran je u Ugovoru o sufinanciranju (maksimalno do 30. lipnja 2023.)

Prihvatljivi troškovi su:

 1. Troškovi za osoblje
 2. Uredski i administrativni troškovi
 3. Troškovi za putovanje i smještaj
 4. Troškovi za vanjske stručne usluge
 5. Troškovi za opremu
 6. Troškovi za infrastrukturu i radove

 

Prijava se može podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma objave do datuma zatvaranja Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga ili dok se ne potroše raspoloživa sredstva. Prijave projekta mogu se neprekidno podnositi nakon objave poziva. Prijave koje su primljene u roku i ispunjavaju sve uvjete bit će podložne odluci Odbora za praćenje (MC). Prijavu mora podnijeti Vodeći partner putem eMS sustava. Podnesena prijava mora sadržavati sve potrebne podatke te potpisane i skenirane priloge Aplikacijskog obrasca kako je navedeno u Implementacijskom priručniku za korisnike.

Paket dokumenata za prijavu dostupan je OVDJE, a sastoji se od:

 • Implementacijskog priručnika za korisnike
 • obrasca Izjave Vodećeg partnera
 • obrasca Izjave projektnog partnera
 • primjerka Ugovora o sufinanciranju
 • primjerka Ugovora o partnerstvu.

Rok za podnošenje projektnih prijava završava 12. listopada 2021. godine u 12 sati.

Više o otvorenom pozivu pročitajte OVDJE.