Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA PUTEM SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKIH AGENCIJA / ORGANIZATORA PUTOVANJA

Objavljeno 18.06.2021

Međimurska županija objavila je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora putem sufinanciranja rada turističkih agencija/organizatora putovanja.

  1. NAMJENA SREDSTAVA

Radi ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID – 19 (koronavirusa), posebice u financijski najugroženijem turističkom sektoru, Međimurska županija ovim potporama ima cilj potaknuti porast turističkog prometa i turističke potrošnje na području Međimurske županije.
Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 50.000,00 kuna osigurana su u proračunu Međimurske županije za 2021. godinu Razdjel 004 Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Program 1007 A100703 Sufinanciranje turističkih projekata, Tekuće donacije u novcu.
Potpora Međimurske županije iznosi 50,00 kuna po ostvarenom turističkom noćenju na području Međimurske županije, a potpore će se isplaćivati na temelju prijava organizatora putovanja i to do kraja 2021. godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava.

  1. KORISNICI SREDSTAVA

Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj, a čiji klijenti / turisti putem njihovih programa / paket-aranžmana ostvaruju turistička noćenja na području Međimurske županije.

  1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore treba sadržavati:
• preslika izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra te rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije
• popunjen obrazac zahtjeva (Obrazac 1 – Prijava)
• ovjerenu izjavu o svim dobivenim potporama male vrijednosti (Obrazac 2 – PMV)
• potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana)
• preslika kartice bankovnog računa

  1. KRITERIJI ODABIRA

Prijavitelji prijave mogu predati odmah po realizaciji turističkog programa / paket-aražmana u vlastitoj organizaciji. Potporu ostvaruje svaki prijavitelj koji preda urednu dokumentaciju i dokaze o ostvarenim noćenjima.
Kontrola valjanosti prijave obavljat će se u suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije uvidom u sustav e-Visitor.
Pojedini prijavitelj može predati više zahtjeva, ovisno o broju ostvarenih programa / paket-aranžmana. Potporu ostvaruje svaki prijavitelj koji preda urednu dokumentaciju i dokaze o ostvarenim noćenjima ispunjavanjem Obrasca prijave.

  1. DODJELA SREDSTAVA

Potpora će se isplaćivati svakom prijavitelju koji realizira turistički program/paket tijekom cijele tekuće godineod 1. siječnja do 31. prosinca i preda urednu dokumentaciju, a do kraja 2021. godine ili iskorištenja predviđenih sredstava poštujući pravo prvenstva prijava.
Obračun pristiglih prijava radi se po isteku kalendarskog mjeseca, a isplata je do 15. u mjesecu za svaki prethodni mjesec.
Ukoliko prijavitelj pošalje svoj zahtjev nakon iskorištenja predviđenih sredstava, o tome će biti pismeno obaviješten, te nema pravo na ostvarenje potpore.

  1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi se dostavljaju osobno u pisarnici Međimurske županije ili putem pošte na adresu Međimurske županije.

Da bi prijava bila pravovaljana, prijavitelj mora podnijeti prijavu na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).

Prijavitelji su obrasce dužni popuniti na računalu, isključivo na hrvatskom jeziku.
Svi obrasci trebaju biti potpisani od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i ovjereni pečatom pravne osobe.

Više informacija kao i Natječajnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.

Skip to content