Redea
Natječaji

DVA NOVA POZIVA ZA JLS-E: NABAVA KOMUNALNE OPREME I GRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Objavljeno 06.05.2021

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme i Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta.

 1. JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME

Predmet ovog javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaze na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji su JLS-ovi, po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje komunalne opreme.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:

 1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
 2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
 3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn. Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran u iznosu od 40.600.000,00 kuna.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada:

 • vrtnih i kućnih kompostera
 • samostojećih (prijenosnih) kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne,
 • spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta,
 • polupodzemnih i podzemnih spremnika (uključujući ugradnju te opreme),
 • spremnika i sl. za odvojeno prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstava,
 • spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i reciklabilnog otpada za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem projekta Nabava
 • spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001,
 • ostalih vrsta spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarski godine, 31. prosinca 2021. godine iii danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi, o čemu će Fond objaviti obavijest na svojoj internetskoj stranici.

Više o natječaju te načinu prijave možete pronaći OVDJE.

2. JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE GRADNJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

 Reciklažna dvorišta (RD) su nadzirani ograđeni prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Korisnici ovog poziva su isključivo JLS-i koji imaju manje od 3000 stanovnika i godišnja „turistička opterećenja“ (“turističko opterećenje“ po ovom Javnom pozivu podrazumijeva da se u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna 2019. godine ostvarilo povećanje broja gostiju (turista) koji borave na području JLS u iznosu minimalno 50% više od broja stanovnika tog područja prema zadnjem službenom popisu stanovništva iz 2011. godine.)

Sredstva Fonda:

 1. do 80 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH;
 2. do 60 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
 3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 1.200.000,00 kn. Po ovom Javnom pozivu svaka JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za neposredno sufinanciranje gradnje RD.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na:

 • Izradu glavnog projekta (uključujući troškovnik radova), ukoliko isti još nije izrađen,
 • Izvođenje radova, nabavu i ugradnju opreme i stručni nadzor građenja reciklažnog dvorišta.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu osiguran je Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2021. godini (KLASA: 024-04/21-03/2, URBROJ: 563-01/69-21-3) od 14. travnja 2021. godine, te iznosi 21.700.000,00 kn. Fond će na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objaviti obavijest vezanu uz iskorištenost sredstava po ovom Javnom pozivu i zatvaranju poziva, kao i eventualnom privremenom zatvaranju poziva, do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu.

Dokumentaciju i više detalja o pozivu možete preuzeti OVDJE.

Skip to content