Redea
Natječaji

BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

Objavljeno 18.06.2021

Međimurska županija objavila je JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije“ za 2021. godinu.

NAMJENA SREDSTAVA:

Svi podneseni zahtjevi i projekti moraju biti usklađeni s operativnim strategijama i mjerama navedenim i strateškom razvojnom dokumentu pod nazivom „Masterplan razvoja Međimurske županije“ koji je dostupan na web stranicama Međimurske županije.

PRIHVATLJIVE MJERE:

Mjera I.1.: Razvoj hotelske ponude
Mjera I.2.: Razvoj kamping ponude
Mjera I.3.: Razvoj smještajne ponude obiteljskih domaćinstava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Mjera I.4.: Jačanje enogastronomske ponude
Mjera I.5.: Razvoj ponude zdravstveno-turističkih centara/kompleksa

Mjera II.3.: Razvoj i povećanje tržišne prepoznatljivosti / tržišnog udjela kapaciteta sportskog turizma

Mjera III.1.: Uspostavljanje sustava infocentara i interpretacije Međimurja
Mjera III.2.: Uređenje i širenje mreže turističkih staza i cesta Međimurja
Mjera III.3: Uspostavljanje sustava izletišta i vidikovaca Međimurja, uključujući i lokacije za sportove i rekreaciju na vodi te ribičke točke

Mjera IV.2.: Razvoj riječnog prijevoza izletničkim brodovima
Mjera IV.3.: Razvoj aerodroma

Mjera V.3.: Stvaranje poduzetničkih klastera
Mjera V.4.: Programi podizanja razine svijesti

Mjera VII.3.: Aktiviranje i turistifikacija zaštićenih prirodnih i kulturnih resursa

Sredstva se NEĆE dodjeljivati za potporu manifestacijama.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti ili tek stvaraju uvjete za bavljenje turističkom djelatnošću, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaraju na području ove županije i  to kako slijedi:

– Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

– fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluge smještaja i ugostitaljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)

– obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost

– trgovačka društva registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost

– drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost

Prijavitelji mogu biti i subjekti koji tek stvaraju uvjete za početak obavljanja turističke/ugostiteljske djelatnosti, te će započeti s obavljanjem te djelatnosti, po utrošku dobivenih sredstava i podnesenom završnom izvješću koje mora sadržavati potvrdu o registraciji za obavljanje turističke/ugostiteljske djelatnosti najkasnije do 31. Ožujka 2022. Od trenutka dobivanja potpore, o čemu odgovorne osobe potpisuju zasebni obrazac iz natječajne dokumentacije.

Prijavitelji mogu biti i oni subjekti koji su ranijih godina već bili korisnici bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije.

Svaki prijavitelj može podnijeti samo jedan zahtjev.

KRITERIJ ODABIRA:

 – jasno definiran sadržaj projekta: originalnost, inovativnost i kvaliteta projekta (0-20 bodova)

– doprinos razvoju turističke ponude, razvijanje postojećih projekata te njihova nadogradnja, financijska održivost (prioritet prema akcijskom planu iz Masterplana) (0-20 bodova)

– doprinos zaštiti okoliša i održivog razvoja, Zelena direktiva, EU – zaštita okoliša (0-10 bodova)

– odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja (0-20 bodova)

– stupanj spremnosti projekta (0-10 bodova)

– % porasta novog zapošljavanja u odnosu na dosad zaposlene (0-10 bodova)

– generiranje dodane vrijednosti (0-10 bodova)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 – Popunjen obrazac Zahtjeva

– preslika rješenja o upisu u odgovarajući registar

– rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje turističko/ugostiteljskih djelatnosti odnosno Rješenje o kategorizaciji objekta (uvjetno)

– dokaz o vlasništvu na nekretninama na kojima se projekt realizira

– poslovni plan (naziv projekta, lokacija, cilj projekta, opis postojećeg stanja i popratnih sadržaja, financijsko poslovanje, dosadašnja ulaganja, tehnička dokumentacija, ekološki, inovativni i sinergijski efekti, financijski plan projekta, troškovnici, ponude, financijska održivost, planirano vremensko razdoblje realizacije projekta i dr.)

– potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne stariji od 30 dana)

– ovjerenu izjavu poduzetnika o podmirenim turističkim pristojbama

– ovjerenu izjavu poduzetnika o korištenim potporama male vrijednosti

– ovjerenu izjavu poduzetnika da objekt za koji se  koristi bespovratna potpora neće prodati, dati u zakup ili iznajmiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje neke druge djelatnosti i to slijedećih 5 godina

– fotodokumentacija postojećeg stanja objekta (na CD-u ili USB memory stick-u)

– preslika kartice bankovnog računa

Prijavitelji koji traže financijska sredstva za obnovu objekata, odnosno starih kuća, a koje su pod zaštitom Ministarstva kulture, dužni su priložiti rješenje navedenog Ministarstva i njihovo mišljenje glede novih zahvata na objektu, a koji se odnose na dodjelu sredstava po ovom zahtjevu.

DODJELA SREDSTVA:

Prijave za dodjelu sredstava razmatrati će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu osnovano u Županiji, a Odluku o dodjeli sredstava donijeti će Župan na temelju prijedloga Povjerenstva.
O odabranim projektima prijavitelji će biti obaviješteni u roku osam dana od dana donošenja Odluke o odabiru.
Temeljem odluke Župana, sklapa se ugovor s korisnicima sredstava, kojim će se, između ostalog, ugovoriti i obveza dostave dokaza o namjenski utrošenim sredstvima.

  1. KONTROLA NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA

Korisnici potpora dužni su omogućiti Povjerenstvu kontrolu namjenskog utroška potpora, a po potrebi i očevid realizacije turističkog projekta na licu mjesta.
Korisnici potpora dužni su:
a) sredstva potpora koristiti isključivo za namjenu za koja su sredstva dodijeljena, sukladno zahtjevu
b) po utrošku sredstava dostaviti pismeno izvješće i dokumentirati namjensko korištenje dobivenih sredstava (računima – R1, kupoprodajnim ugovorom, pismenim izvješćem, foto dokumentacijom na CD-u i sl.) odmah po utrošku sredstava, a najkasnije do 31. ožujka 2022. godine.
Za priložene račune nužno je napraviti zbirnu specifikaciju.

  1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi se dostavljaju osobno u pisarnici Međimurske županije ili putem pošte najkasnije do 16. srpnja 2021. godine na adresu Međimurske županije.

Više informacija kao i Natječajnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.

Skip to content