USVOJENA RAZVOJNA STRATEGIJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

USVOJENA RAZVOJNA STRATEGIJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

žrs.logotipSkupština Međimurske županije jednoglasno je usvojila novu Razvojnu strategiju Međimurske županije do 2020. (skraćeno: ŽRS) na 3. sjednici Skupštine održanoj u četvrtak 14. prosinca 2017.

ŽRS je osnovni  planski dokument za održiv društveno-gospodarski razvoj županije i predstavlja nastavak Razvojne strategije Međimurske županije 2011. – 2013. (2017.) te njezino usklađivanje s promjenama u okolini, a prema zahtjevima Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14).

Ulogu regionalnoga koordinatora odnosno koordinatora izrade, provedbe i izvještavanja o Razvojnoj strategiji Međimurske županije do 2020. preuzela je Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA, a sve s ciljem usmjerenoga regionalnog razvoja, i što je važnije, održivog razvoja Međimurske županije.

Izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. započela je konferencijom održanom 9. prosinca 2013. te su u svrhu izrade ŽRS održane tri radionice i niz konzultacija, a u radne skupine uključilo se 70-ak osoba. Istovremeno se izrađivao i sektorski strateški dokument Masterplan razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine čime je osigurana potpuna usklađenost ovih dvaju dokumenata. Javno savjetovanje o sadržaju ŽRS bilo je otvoreno od 16. kolovoza do 16. rujna 2017., paralelno s javnim savjetovanjem o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Razvojne strategije Međimurske županije do 2020.

Kao vizija odnosno željeno buduće stanje županije definirano je daljnje pozicioniranje i prepoznatljivost Međimurske županije kao iznadprosječno razvijene hrvatske regije. Konsenzusom uključenih dionika usuglašeno je da vizija Međimurske županije ostaje kao i u prethodnom razdoblju:

„Međimurje, županija snažnoga poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama, očuvane prirodne i kulturne baštine te visoke kvalitete življenja.“

Strateški ciljevi ŽRS-a su:

  • Strateški cilj 1. Rast i razvoj gospodarstva
  • Strateški cilj 2. Dobrobit stanovništva
  • Strateški cilj 3. Očuvani prirodni resursi i razvoj održive infrastrukture.

Strategija je izrađena u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10) (skraćeno: Pravilnik), te Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe objavljenim 2015. godine od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (skraćeno: Smjernice). ŽRS je uz citirani Zakon, Pravilnik i Smjernice usklađena i sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine, koja je donesena na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017.

Cjeloviti dokument ŽRS-a sadrži sljedeće dodatke:

  • Dodatak 1. Rezultati konzultacija s Partnerskim vijećem Međimurske županije
  • Dodatak 2. Cjelovita analiza stanja
  • Dodatak 3. Izvještaj o prethodnom vrednovanju
  • Dodatak 4. Izvještaj o strateškoj ocjeni utjecaja na okoliš
  • Dodatak 5. Financijski i akcijski okvir
  • Dodatak 6. Komunikacijska strategija
  • Strateška studija o utjecaju na okoliš Razvojne strategije Međimurske županije do 2020., koju je izradio ovlaštenik Oikon d.o.o.

Cjelokupna ŽRS dostupna je za preuzimanje OVDJE.

U narednom razdoblju sustav strateškog planiranja mijenjat će se u skladu s novim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvoje Republike Hrvatske (NN 123/17). Zakon uređuje donošenje dugoročnih, srednjeročnih te kratokročnih akata planiranja. Dugoročni akti strateškog planiranja jesu Nacionalna razvojna strategija, višesektorske i sektorske strategije (za razdoblje od najmanje 10 godina). Srednjoročni akti strateškog planiranja jesu nacionalni planovi i planovi razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (tj. planovi razvoja) koji se donose zarazdoblje od 5 do 10 godina. Kratkoročni akti strateškog planiranja jesu program Vlade, program konvergencije, nacionalni program reformi, provedbeni programi ministarstava, središnjih državnih ureda i državnih upravnih organizacija i provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se donose za razdoblje od 1 do 5 godina.