UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 24. svibnja 2019. godine Poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ čija svrha je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

 Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.

Predviđena su ukupna bespovratna sredstva u iznosu od 616.200.000,00 kuna. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 400.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 15.000.000,00 kuna.

Stopa financiranja za ovaj Poziv je 100 % prihvatljivih troškova do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su organizacije civilnog društva, ustanove, srednji poduzetnici, mikro poduzetnici i mali poduzetnici.

Smještaj kao institucijski oblik skrbi i smještaj kao izvainstitucijski oblik skrbi u obiteljskom domu i udomiteljskoj obitelji ne mogu se financirati u okviru ovog Poziva.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba objekata;
 • izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju objekata;
 • stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 • kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata;
 • kupovina nekretnina uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište;
 • procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela;
 • nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika i sl.);
 • nabava vozila neophodnih za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
 • edukacija za pružatelje usluga vezana uz specijaliziranu opremu i uz provođenje horizontalnih aktivnosti;
 • financijska revizija projekta;
 • upravljanje projektom;
 • promicanje horizontalnih načela;
 • aktivnosti informiranja.

Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 14. siječnja 2020. godine do 11:00:00 sati, ili do iskorištenja raspoloživih sredstava odnosno kada zaprimljeni iznos u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150 %.

Upute za prijavitelje i svu obveznu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

VAŽNO!!! 4. IZMJENA POZIVA (30. 8. 2019.) Četvrta izmjena Poziva obuhvaća sljedeće:

–       produljuje se rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga na 15. listopada 2019. godine od 11:00:00 sati;

–       proširen je obuhvat prihvatljivih prijavitelja / partnera;

–       slijedom proširenja obuhvata prihvatljivih prijavitelja / partnera, prilagođene su i obveze koje se odnose na državne potpore/vrste, iznos i intenzitet potpore (točka 1.6. Uputa);

–       dopunjeni su zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja i partnera, učinkovito korištenje sredstava i trajnost projekta s točkama 4., 5., 6. i 7. (točka 2.5. Uputa);

–       razrađeni su kriteriji prihvatljivosti u dijelu vlasništva nad nekretninom koja je predmet projektnih aktivnosti (točka 2.6. i 3.1. Uputa);

–       plaće za novozaposlene djelatnike izračunavaju se na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku (točka 2.8.1. Uputa);

–       izmijenjeni su i dopunjeni Kriteriji odabira i pitanja za ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedlog (točka 4.2.2. Uputa);

–       tehničke izmjene / dopune;

–       ostala natječajna dokumentacija na koju se primjenjuju gore navedene izmjene (Obrasci i Prilozi) su: Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanja preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele; Obrazac izjave partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele; Obrazac izjave prijavitelja da će ishoditi svu potrebnu dokumentaciju; Nacrt ugovora; Pravila o primjeni financijskih korekcija; Obrazac Kontrolna lista; Obrazac za ocjenjivanje kvalitete.

VAŽNO!!! 3. IZMJENA POZIVA (5. 7. 2019.) Trećom izmjenom Poziva produžuje se rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga na 16. rujan 2019. godine od 11:00:00 sati. Rok se produžuje zbog proširenja obuhvata prihvatljivih prijavitelja i s tim povezane prilagodbe dokumentacije Poziva koja će uslijediti u Četvrtoj izmjeni.

VAŽNO!!! 2. IZMJENA POZIVA (14. 6. 2019.) Novi rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga je 8. srpanj 2019. godine od 11 sati. Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 14. siječnja 2020. godine do 11 sati.

VAŽNO!!! 1. IZMJENA POZIVA

Najvažnije izmjene – rok za predaju projektnog prijedloga:
– mijenja se datum početka podnošenja projektnih prijedloga s 10. lipnja 2019. na 24. lipnja 2019. godine od 11:00 sati.
– mijenja se krajnji rok za predaju projektnih prijedloga s 31. prosinca 2019. na 14. siječnja 2020. godine do 11:00 sati.