UNAPREĐENJE USLUGA DJEČJIH VRTIĆA

UNAPREĐENJE USLUGA DJEČJIH VRTIĆA

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2.: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama uslugama, ukjljučujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Opći cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj je unapređenje usluga i/ili produljenje radnog vremena dječjih vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljne skupine su dječji vrtići sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su:

  • dječji vrtići sukladno popisu MZO-a koji možete pronaći OVDJE i
  • jedinice lokalne samouprave.

Ukoliko je prijavitelj JLS, obavezno je partnerstvo s najmanje 1 dječjim vrtićem.

Prijavitelj može u okviru Poziva prijaviti 1 projektni prijedlog. Ukoliko projektni prijedlog tijekom procesa dodjele bude odbijen, prijavitelj može dostaviti novi projektni prijedlog.

NAPOMENA:

Obratiti pažnju na Dio Uputa za prijavitelje, str. 54. – 55. Kriteriji odabira, točka 7. Regionalna jednakost u pristupu socijalnim uslugama, gdje je objašnjena bodovna raspodjela prema indeksu razvijenosti JLS-ova i JP(R)S-ova.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • pružanje usluga produljenog boravka (nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog primarnog programa);
  • pružanje usluge poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada;
  • jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama;
  • unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno-obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva;
  • razvoj posebnih programa.

VAŽNO!

Troškovi JAČANJA KAPACITETA STRUČNJAKA ograničeni su na najviše 10 % svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta.

Troškovi OPREME I NAJMA PROSTORA ograničeni su na najviše 20 % svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

Ukupna financijska alokacija Poziva iznosi 300.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava je 15.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore iznosi do 100 % prihvatljivih troškova.

Vrijeme trajanja projekta od 24 do 30 mjeseci.

Rok prijave: 31. 12. 2019. ili do iskorištenja financijske omotnice za ovaj Poziv.

Više informacija i dokumentaciju Poziva možete pronaći OVDJE.