TURISTIČKI PROJEKTI ZA STRUKTURNE FONDOVE

TURISTIČKI PROJEKTI ZA STRUKTURNE FONDOVE

Ministarstvo turizma je objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata temeljem Programa dodjele bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvatljivim za financiranje iz strukturnih fondova EU „TURISTIČKI PROJEKTI ZA STRUKTURNE FONDOVE“.
 

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje projekata jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz pripremu i izradu dokumentacije za projekte razvoja i unapređenja ukupne ponude turističkih destinacija, a koji će se kandidirati za sufinanciranje iz strukturnih fondova EU.


Prijavitelji po ovom javnom pozivu mogu biti isključivo subjekti javnog sektora i to općine, gradovi i županije.


Sredstva će se odobravati za izradu projektne dokumentacije koja investicijskom projektu nedostaje:

– studije predizvedivosti, izvedivosti te analize troškova i koristi neophodne za prijavu projekta;
– tehnička projektna dokumentacija (idejni, glavni, izvedbeni projekt);
– aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i građevinsku dozvolu;
– aktivnosti vezane za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (po potrebi i važećim propisima);
– elaborati, analize (situacijske, ekonomske, tržišne), dozvole i sl.;
– i druga potrebna dokumentacija za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije.


Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova pripreme pojedinačnog projekta, a najviše do 500.000,00 kn po pojedinom korisniku, odnosno projektu. Sredstva će se dodjeljivati prema prethodno odobrenom troškovniku. Ukupna vrijednost projekta ne smije biti manja od 7.500.000,00 kuna.


Primjeri prihvatljivih projekata:
gradski višefunkcionalni centri / dvorane za kongrese / konvencije / izložbe / koncerte i sl.; javna golf igrališta; osnovna infrastruktura u planinsko-sportskim mjestima; turistički informativni centri, javni parkovi, tematski parkovi, panoramske žičare; objekti za smještaj mladih te ostali oblici socijalnog turizma i pripadajući sadržaji; objekti za smještaj i prihvat gostiju i pripadajući sadržaji u nacionalnim parkovima i parkovima prirode; objekti kulturne baštine za potrebe turizma kao što su utvrde, dvorci, palače, kurije, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, kuće tradicijskih zanata; javni bazeni, regionalni centri izvrsnosti u turizmu, gastro akademije i drugi objekti javne infrastrukture u turizmu.


Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i traje do 17. listopada 2013. godine.


Cjeloviti tekst Programa s detaljnim uputama, kao i obrazac zahtjeva JTI_EU/13 sastavni su dio Javnog poziva i možete ih preuzeti OVDJE