Razvojna strategija Međimurske županije do 2020. godine

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ RAZVOJNE STRATEGIJE I NACRTU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

Međimurska županija u postupku izrade Strateške studije utjecaja na okoliš Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine objavljuje Javnu raspravu o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš […]

Čitaj više

OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020.

Izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga Razvojne strategije na donošenje Županijskoj skupštini, a kako bi se osigurala odgovarajuća […]

Čitaj više