SURADNJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I LOKALNIH VLASTI NA PREVENCIJI KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA U PROVEDBI JAVNIH POLITIKA

SURADNJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I LOKALNIH VLASTI NA PREVENCIJI KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA U PROVEDBI JAVNIH POLITIKA

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je trajno otvoreni poziv „Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“ u okviru OPULJP-a, Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Specifičnog cilja 11.ii.1 „Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO-a i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja“.

Opći cilj je unaprjeđenje uloge organizacija civilnog društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

Specifični ciljevi Poziva su povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom, jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera, daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama, digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima.

Ciljne skupine Poziva su organizacije civilnog društva, zaposlenici organizacija civilnog društva, zaposlenici JLP(R)S-ova, članovi predstavničkih tijela JLP(R)S-ova.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Komponenta 1: udruga
 • Komponenta 2: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi partneri:

 • Komponenta 1: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (obvezni partner)

Dodatni partneri: udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 • Komponenta 2: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice (obvezni partner)

Dodatni partneri: udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom (Obvezno za Komponentu 1)
 • Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera (Obvezno za Komponentu 1)
 • Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja s zainteresiranom javnošću (Obvezno za Komponentu 1)
 • Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama (Obvezno za Komponentu 1)
 • Podrška prijaviteljima koruptivnih kaznenih djela (tzv. zviždačima)
 • Praćenje transparentnosti donošenja odluka članova predstavničkih tijela JLP(R)S-ova
 • Praćenje transparentnosti rada inspekcijskih službi (lokalnih i nacionalnih)
 • Praćenje transparentnosti odabira predstavnika osnivača u upravnim tijelima u ustanove koji su osnivači JLP(R)S-ovi
 • Medijske objave
 • Digitalizacija rada JLP(R)S-ova (Komponenta 2)
 • Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta unutar JLP(R)S-ova (Komponenta 2)
 • Jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama (Komponenta 2)

Trajanje provedbe projekta može biti od 12 do 24 mjeseca.

Financijska alokacija Poziva i bespovratna sredstva

Ukupna raspoloživa financijska sredstva za ovaj Poziv iznose 85.000.000,00 kuna od toga:

Komponenta 1 – 36.250.000,00 kuna

Komponenta 2 – 48.750.000,00 kuna

Najniži iznos bespovratnih sredstava može iznositi 800.000,00 kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100 % prihvatljivih troškova projekta.

Krajnji rok prijave: 31. 12. 2019. ili do iskorištenja financijskih sredstava Poziva.

Više informacija i dokumentaciju Poziva možete vidjeti OVDJE.