Strategija razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije prvenstveno se bavi pitanjima obrazovanja i zapošljavanja, a u svojim ciljevima i mjerama oslanja se na Županijsku razvojnu strategiju i analizu provedenu za potrebe izrade ŽRS. U njoj su iznijeti strateški ciljevi i glavni smjerovi djelovanja na području ljudskih potencijala.

Dokument je izrađen u okviru projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3, koja je, osim izrade strategija razvoja ljudskih potencijala u 13 županija, obuhvaćala i osnivanje samih lokalnih partnerstava za zapošljavanje, izradu akcijskih planova na županijskoj razini, razvoj projektnih programa s novim partnerstvima u 13 županija itd. Dokument će se mijenjati i nadopunjavati sukladno promjenama i potrebama.