SOCIJALNA AKTIVACIJA- NOVI IZAZOV ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE

SOCIJALNA AKTIVACIJA- NOVI IZAZOV ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE

                 

Danas, 17. rujna 2020. godine u Ptuju (Slovenija) održana je završna prekogranična konferencija projekta 2SoKroG naziva

»SOCIJALNA AKTIVACIJA- NOVI IZAZOV ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE«

Projekt 2SoKroG – financira se iz Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020., iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Bavi se područjem socijalne zaštite i zapošljavanja s ciljem jačanja partnerstva javnih institucija i dionika u području socijalne aktivacije, podizanja institucionalnih kapaciteta (centara za socijalnu skrb, zavoda za zapošljavanje) i povećanja kompetencija djelatnika javnih institucija za uspješnu aktivnu socijalnu politiku, smanjenje siromaštva i poboljšanje kvalitete života na pograničnom području Slovenija-Hrvatska. Cilj socijalne aktivacije je pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama i dugotrajnim korisnicima socijalne pomoći da se (ponovno) aktivno integriraju u društvo, ako je moguće i zaposle, postanu motiviraniji za životne promjene i poboljšaju svoje socijalno i zdravstveno stanje.

Na prekograničnoj konferenciji predstavljeni su ostvareni rezultati projekta na području socijalne aktivacije u javnom sektoru. Ostvareni rezultati odnose se na pružanje učinkovitije usluge ranjivim ciljnim skupinama kroz integrirane socijalne programe zapošljavanja u suradnji sa socijalnim poduzećima sa svrhom radnog osposobljavanja, osnaživanja ranjivih skupina i pristupa tržištu rada. Na konferenciji u Ptuju i online sudjeluju stručnjaci s područja socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih djelatnosti, djelatnici zavoda za zapošljavanje, socijalna poduzeća te drugi dionici koji provode programe socijalne aktivacije kao i predstavnici nadležnih ministarstava.

Sadržaj konferencije podijeljen je na tri tematska panela:

Prvi panel moderirala je mag. Martina Trbanc, Inštitut RS za socialno varstvo, Slovenija

na temu Socijalna aktivacija – društvena integracija za lakši pristup tržištu rada, a sudjelovali su dr. Liljana Rihter, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za socialno delo, Slovenija , Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, Hrvatska i mag. Tomaž Žirovnik, direktor ZRSZ – Območna služba Ptuj, Slovenija.

Drugi panel na temu Utjecaj socijalne aktivacije na (mentalno) zdravlje, motivaciju i društvenu odgovornost  moderirala je doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, docentica na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska, a sudjelovali su mag. Anita Hrast, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Slovenija i mr. Irena Stipešević Rakamarić, dr. med. spec. jav. zdravstva, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Hrvatska.

Treći panel na temu Uspješne priče socijalne aktivacije i socijalnog poduzetništva moderirala je dr. Marinka Vovk, CPU d.o.o., so.p., Slovenija, a u panel raspravi sudjelovali su Peter Svetina, Zagovaratelj za ljudska prava RS i Lili Miloševič, Eko-socialna kmetija Korenika.

Nakon stručnih panel rasprava, svim sudionicima završne prekogranične konferencije projekta 2SoKroG predstavili su se korisnici programa socijalne aktivacije i ispričali svoje životne priče kao i njihov put kao pripadnika ranjivih skupina do uspješnog uključivanja na tržište rada i konačnog zaposlenja. Korisnici su se zahvalili CPU d.o.o., so.p. Slovenija i Humana Novi iz Hrvatske na prilici koja im je preko projekta omogućila sudjelovanje i praksu i na kraju zaposlenje.

Događaj je bio namijenjen javnim djelatnicima iz centara za socijalnu skrb, zavoda za zapošljavanje, nadležnim ministarstvima, udrugama, tematskim stručnjacima i institucijama neformalnog obrazovanja, socijalnim poduzećima, nevladinim organizacijama i lokalnoj zajednici. Zbog COVID-19 situacije završna prekogranična konferencija se održala u Ptuju i online.