PRIPREMNI SEMINAR ZA STJECANJE EBC*L CERTIFIKATA (STUPANJ A – TEMELJNA EKONOMSKA ZNANJA) U ČAKOVCU

PRIPREMNI SEMINAR ZA STJECANJE EBC*L CERTIFIKATA (STUPANJ A – TEMELJNA EKONOMSKA ZNANJA) U ČAKOVCU

U organizaciji REDEA-e,održat će se pripremni seminar za stručno osposobljavanje i polaganje ispita za stjecanje certifikata EBC*L (EuropeanBusinessCompetence*Licence – Europska potvrda poslovnih kompetencija) razina A – temeljna ekonomska znanja.

 
Seminar će se održati po ubrzanom programu 25. i 26. studenog 2010. (četvrtak i petak),  u terminu od 08.00 do 16.00 sati, u prostorijama REDEA-e, u Čakovcu, Bana Jelačića 22 (prostor bivše vojarne, zgrada bivšeg zapovjedništva).
 
Program predavanja EBC*L, stupanj A, traje 16 sati (po ubrzanom programu – 2 dana po 8 sati). Nakon odslušanih predavanja, dogovara se datum ispita, a certifikat iz Beča, na engleskom jeziku, polaznici dobivaju ukoliko su ostvarili minimum 75% bodova na ispitu.
 
 
Program će provoditi Aranea d.o.o. obrazovni centar za EBC*L programe iz Pule.
 
Cijena seminara je 500 kn + pdv.
(REDEA je u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva omogućila navedenu cijenu koja je subvencionirana.)
 
Izlazak na ispit se dodatno naplaćuje, a cijena je 745 kuna + pdv.
 
Što je EBC*L!?
 
EBC*L je ustanovljen kao međunarodni standard obrazovanja poslovne zajednice. EBC*L nudi potvrdu poslovnih kompetencija prema katalogu znanja koji je utvrđen od strane vodećih europskih profesora poslovnog menadžmenta. Katalog znanja je oblikovan u uskoj suradnji znanosti i gospodarstva. U europskom poslovnom svijetu, EBC*L je certifikat koji je prepoznat i priznat u 28 država, a  standardizirana ispitna procedura jamči međunarodnu usporedivost rezulta.
 
Kome je namijenjen seminar EBC*L?
 
U prvom redu, seminar je namijenjen pojedincima koji nisu prošli formalno ekonomsko obrazovanje, a već su na neki način uključeni u poduzetničku aktivnost (na svim razinama, od menadžerskih do ostalih, nižih funkcija) ili se tek namjeravaju baviti poduzetništvom. Isto tako, seminari su izvrsna prigoda za sve one koje žele testirati svoja znanja upodručju otpočinjanja novog posla, donošenja financijskih odluka, nadzora i upravljanja financijskom stranom projekta te poslovnog zakonodavstva te ih potvrditi međunarodno priznatim certifikatom.
 
Na koji način se stječe EBC*L?
 
Stupanj poslovnih kompetencija stječe se na tri razine:   
A – Opća znanja
B – Poslovno planiranje
C – Upravljanje
 
 
Za prijavu i dodatne informacije kontaktirajte REDEA-u na broj telefona: 395-560 ili na e-mail adresu: redea@ck.t-com.hr.
 
 
 
 
Sadržaj programa seminara za stjecanje EBC*L za Stupanj A:
 

 

Modul 1: Poslovni ciljevi i poslovni pokazatelji za menadžment
Profitabilnost
Povrat ulaganja
Odnos vlastitog kapitala i ukupnog kapitala
Novčani tijek
Povrat na uloženi kapital
Likvidnost
Poluga
Produktivnost
Modul 2: Računovodstvo
Ciljevi financijskog izvješća
Sredstva, aktiva
Zalihe
Obračunski računovodstveni princip
Potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima i vjerovnicima
Pričuve
Troškovi kapitala
Analiza računa dobiti i gubitka
Funkcija i struktura bilance stanja
Kapital i obveze, pasiva
Račun dobiti i gubitka
Rezerviranja na teret rashoda
Deprecijacija
Faze računa dobiti i gubitka
Analiza financijskih izvješća
Modul 3: Obračunska kalkulacija i formiranje cijena
Zadaci računovodstva troškova
Formiranje cijena
Računovodstvo profitnog centra
Pojmovi iz računovodstva troškova
Računovodstvo troškovnog centra
Modul 4: Poslovno zakonodavstvo
Zakonski oblici poslovnih organizacija
Različiti tipovi tvrtki
Ugovor o prodaji
Zakon o stečaju, nesolventnost