POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PROGRAM PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PROGRAM PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i REDEA d.o.o. objavili su Poziv za iskaz interesa za Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Program je osmišljen kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.

Cilj Programa je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova i koji su utemeljeni na strateškim razvojnim dokumentima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I., II., III. skupine i jedinicama područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine prema stupnju razvijenosti.

Partneri podnositelja zahtjeva mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

Prihvatljivi projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata obuhvaćaju ulaganja u:

 • komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare),
 • socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak pripreme projektne i tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata,
 • trošak izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole,
 • trošak izrade glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta),
 • trošak ishođenja građevinske dozvole,
 • troškovi za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave,
 • trošak izrade izvedbenog projekta,
 • trošak izrade elaborata i/ili studije procjene utjecaja na okoliš, prethodne i/ili glavne ocjene prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš/prirodu,
 • drugi opravdani troškovi povezani s pripremom projekta.

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga su usklađenost s propisanom važećom prostorno – planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje i u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Za Međimursku županiju predviđeno je 6.300.000 kn. Jedinica lokalne samouprave može podnijeti dva zahtjeva, a jedinica područne (regionalne) samouprave četiri zahtjeva za sufinanciranje Projektne dokumentacije.

Iznos sufinanciranja, najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju izrade Projektne dokumentacije određuje se prema indeksu razvijenosti:

 • 95% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave,
 • 90% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave,
 • 85% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po podnositelju iznosi:

          1.000.000,00 kuna  (slovima: jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave,

          2.000.000,00 kuna (slovima: dvamilijunakunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave.

Provedbeno razdoblje je od 18. rujna 2017. do 31. prosinca 2019. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.

Osobe za kontakt i dodatna pitanja su:

Ana Kralj, tel: 040 395 535, e-adresa: ana.kralj@redea.hr,

Maja Golubić, tel: 040 395 571, e-adresa: maja.golubic@redea.hr,

Ana Mikulić, tel: 040 395 571, e-adresa: ana.mikulic@redea.hr.

Informativna radionica o Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, na kojoj ćemo pružiti detaljne informacije o načinu podnošenja zahtjeva i ispunjavanju obrazaca održat će se 3. listopada 2017. godine u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec s početkom u 9 sati. Prijaviti se možete ispunjavanjem Google obrasca do 29. rujna 2017. godine.

Prezentacija s informativne radionice

Natječajna dokumentacija:

 1. POZIV ZA ISKAZ INTERESA
 2. SMJERNICE ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA
 3. PROGRAM PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA
 4. Prilog 1.: Dodatak A – Kontrolni obrazac
 5. Prilog 2.: Dodatak B – Prijavni obrazac
 6. Prilog 3.: Dodatak C – Proračun projekta
 7. Prilog 4.: Obrazac za vrednovanje

VAŽNO!!!

1. Izmjena natječajne dokumentacije

1. DOPUNA IZJAVE 8.- DODATAK B – PRIJAVNI OBRAZAC

2. Dopuna smjernicama – str. 6.