POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavilo je 23. siječnja 2014. na svojim internet stranicama POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2014. godini u okviru PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE.

Ovdje izdvajamo samo najvažnije informacije iz poziva:  

Prihvatljivi podnositelji:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske. Podnositelji zahtjeva mogu djelovati samostalno ili uz partnere (Način ostvarenja partnerstva i financijski doprinos partnera projektu treba biti vidljiv u Dodatku C – Proračun projekta).

 

Prihvatljivi projekti i aktivnosti:

  • Predloženi projekti moraju imati važeći akt nadležnog tijela kojim se dozvoljava izvođenje   planiranih aktivnosti na projektu (potvrda glavnog projekta, rješenje o građenju, mišljenje i dr.)
  • Prihvatljive su sve aktivnosti vezane uz provedbu projekata u socijalnoj infrastrukturi (obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, usluge zajednice), komunalnoj infrastrukturi (vodovod, transport i dostupnost, odvodnja, okolišna infrastruktura i zaštita okoliša) i gospodarskoj infrastrukturi (poslovna infrastruktura).
  • Detaljan popis prihvatljivih i nedozvoljenih aktivnosti nalazi se u dokumentu Smjernice za podnositelje zahtjeva, poglavlje 2.1.3. Prihvatljivi objekti  i  aktivnosti  koje  se mogu sufinancirati.
  • Projekti (aktivnosti) se moraju provesti u 2014. godini. Rok za dostavu situacija za provedene aktivnosti na projektu u 2014. godini, za udio sufinanciranja Ministarstva, je 1. prosinca 2014., a rok za završetak svih aktivnosti korisnika na projektu, uključujući dostavu Završnog izvješća je 31.ožujka 2015.

 

Iznosi potpore i Prihvatljivi iznos sufinanciranja:

  • Ukupan iznos sredstava predviđen u okviru ovog Programa je 51.000.000,00 kuna (pedesetjedanmilijun kuna).
  • Detaljno o raspodjeli financijskih sredstava po županijama u dokumentu Smjernice za podnositelje zahtjeva, poglavlje 1.3 raspodjela financijskih sredstava. Ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja od strane Ministarstva za jednog podnositelja može iznositi maksimalno 2.000.000,00 kuna (dvamilijuna kuna) s PDV-om, a jedan podnositelj može prijaviti najviše tri projektna prijedloga.
  • Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna (pedesettisuća kuna) s PDV-om.
  • Nositelj projekta je obvezan osigurati sufinanciranje u minimalnom iznosu, ovisno o skupini u koju je razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti  i to : 10% po projektu za nositelje iz 1. skupine, 15% za nositelje iz 2. skupine i 20% za nositelje iz 3. skupine.

 

Rok za podnošenje zahtjeva:

  • Rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2014.

Svi relevantni dokumenti (Poziv za iskaz interesa, Program održivog razvoja lokalne zajednice, Smjernice za podnositelje zahtjeva, Dodatak A – Kontrolni obrazac, Dodatak B – Prijavni obrazac, Dodatak C – Proračun projekta, Opći Uvjeti primjenjivi na Ugovore o sufinanciranju Ministarstva)  nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1865