POZIV: NABAVA KOMUNALNIH VOZILA

POZIV: NABAVA KOMUNALNIH VOZILA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12. 3. 2020. objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga NABAVA KOMUNALNIH VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA. 

Predmet poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama.

Cilj poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj poziv iznose 150.000.000,00 HRK. 

Najviši ukupni iznos bespovratnih sredstva po prijavitelju iznosi 1.480.000,00 HRK (pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000,00 EUR u HRK po srednjem tečaju HNB-a).

Intenzitet potpore: maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova/izdataka projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • pravne ili fizičke osobe navedene u Odluci JLS-a o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno članku 30. stavku 7. ZOGO-a i članku 4. stavku 1. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koju obavlja u skladu s odredbama članka 31. ZOGO-a i/ili davatelj usluge s javnom uslugom u skladu s odredbama članku 3. stavka 1. točke 22 Uredbe o jedinicama lokalne samouprave

Prijavitelj također, mora biti naveden u Odluci o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada ili u Odluci o davanju koncesije sukladno članku 31. ZOGO-a ili mora imati odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom.

NAPOMENA: sukladno članku 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada obavljaju:

  • Trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela
  • Javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave
  • Pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji

Slijedom navedenog, pozivaju se jedinice lokalne samouprave da sukladno uvjetima poziva obavijeste prihvatljive prijavitelje sa svog područja o ovom javnom pozivu – radi se o komunalnim poduzećima čiji su osnivači JLS-ovi ili o koncesionarima.

Prihvatljive aktivnosti su:

Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada. Komunalna vozila koja se nabavljaju u sklopu ovog Poziva moraju zadovoljavati minimalno standarde EURO norme VI D.

  • Nabava isključivo podvozja NIJE prihvatljiva aktivnost u sklopu ovog Poziva.
  • Nabava komunalnih vozila za prikupljanje miješanog komunalnog otpada NIJE prihvatljiva aktivnost u sklopu ovog Poziva.

Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, koje je Prijavitelj/Korisnik posebno dužan poduzeti kako bi objavio činjenicu da Europska unija sufinancira projekt te da je projekt koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ sufinanciran sredstvima KF-a, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi

– Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom

 

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. 9. 2020.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 15. 4. 2020. 

Cijeli tekst javnog poziva dostupan je OVDJE.