POTPORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU I ISKORJENJIVANJE ARTRITISA ENCEFALITISA KOZA

POTPORE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU I ISKORJENJIVANJE ARTRITISA ENCEFALITISA KOZA

Temeljem članka 9. „Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2017. – 2020. godine” (Službeni glasnik Međimurske županije broj 1/17.), objavljuje se sljedeći:

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Međimurske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 6. Ekološka poljoprivreda
Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini koji ima zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru i potvrdnicu o sukladnosti s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.
Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.

MJERA 7. Iskorjenjivanja artritisa encefalitisa koza
Potpora će se dodijeliti poljoprivrednom gospodarstvu za subvencioniranje dijela troškova vađenja krvi kozama.
Županija će subvencionirati troškove po korisniku u maksimalnom iznosu do 50 % dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 kuna

2. KORISNICI POTPORE
Korisnici potpora iz proračuna Međimurske županije mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, poduzetnici i ustanove, koji u trenutku objave Javnog poziva imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja/djelatnost odvija na području Međimurske županije.

3. SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE
Sredstva za podjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Međimurske županije, na razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, na poziciji 1005A100005 Program potpora poljoprivredi u ukupnom iznosu od 950.000,00 kuna.
Na potpore za mjere navedene u ovom Javnom pozivu primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 15.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

4. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA
Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimati će se do utroška sredstava, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, odnosno najkasnije do 30. studenog 2017. godine.

Potrebnu dokumentaciju, način podnošenja Zahtjeva za potporu te sve ostale informacije možete pronaći na stanicama Međimurske županije.