POGRANIČNIM PROJEKTOM DO UČINKOVITE SOCIJALNE AKTIVACIJE MARGINALIZIRANIH SKUPINA

POGRANIČNIM PROJEKTOM DO UČINKOVITE SOCIJALNE AKTIVACIJE MARGINALIZIRANIH SKUPINA

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA organizirala je danas, 12. veljače 2019. godine, „peer review“ događanje, odnosno proces stručne procjene koje je održano u Tehnološko-inovacijskom centru, u Čakovcu. „Peer review“ događanje održalo se u sklopu projekta „2SoKroG“- socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

 Sudionicima „peer review“ događanja obratila se zamjenica ravnateljice Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, Ana Kralj koja je naglasila da REDEA radi na učinkovitom usmjeravanju regionalnog razvoja i da je zadatak ustanove suočavati se, između ostalog, s izazovima na području poduzetništva, poljoprivrede, turizma, zdravstva i socijalne politike. Napomenula je kako REDEA u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Čakovec i partnerima iz Varaždinske županije pokušava ranjive skupine stanovništva uključiti u društvo, koristeći pri tom prilike koje proizlaze europske teritorijalne suradnje.

Prisutnima se obratio i župan Međimurske županije, Matija Posavec koji je naglasio da Centar za socijalnu skrb Čakovec i udruge civilnog društva sjajno rade svoj posao, a javni sektor u okviru Javne ustanove REDEA-e i ostalih stručnih službi pridonose ostvarenju optimističnije, zdravije i društvenije sredine.

Na panel raspravi sudjelovali su Tatjana Katkić Stanić, načelnica Sektora za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske, Jana Lovšin i Tadeja Juvan, predstavnice Ministarstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, Marina Kodba, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, PU Čakovec, Marinka Vovk, direktorica CPU SO.P. društvenog poduzeća u SIoveniji, Ivan Božić, direktor HUMANA NOVE, društvenog poduzeća u Hrvatskoj i Petra Lazić, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, PU Varaždin. Panel raspravu vodila je Vlatka Vincetić, voditeljica službe za EU fondove, socijalne, zdravstvene i humanitarne programe u Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec.

Događanje je bilo namijenjeno projektnim partnerima projekta 2SoKroG, pridruženim partnerima, predstavnicima centara za socijalnu skrb, zavodima za zapošljavanje, predstavnicima jednica lokalnih i regionalnih samouprava i ostalim stručnjacima iz područja socijalne politike.

Prvi »peer review« događaj krajem prošle godine održao se u Ormožu, a zaključci s oba događanja će činiti smjernice za razvoj inovativnog modela socijalne aktivacije.

Cilj projekta 2SoKroG je uspostaviti i ojačati socijalnu aktivaciju na pograničnom području, a svrha socijalne aktivacije je pružanje pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama i korisnicima socijalne pomoći kod ponovnog i aktivnog uključenja u društvo i zapošljavanje. Projekt 2SoKrog je započeo 1. rujna 2018. godine, a traje do 31. kolovoza 2020. godine, pri čemu proračun projekta iznosi 4.254.609,06 kuna.