Ulaganje u razvoj i unaprjeđenje ljudskih potencijala veoma je važan faktor uspjeha u svakoj organizaciji i poduzeću te predstavlja osnovu za postizanje konkurentnosti u modernom gospodarstvu.

Odjel za razvoj ljudskih potencijala usmjeren je na inicijative i projekte koji jačaju ljudske potencijale na županijskoj razini pružajući podršku institucijama i organizacijama u županiji koje djeluju u ovom području.

Ciljne skupne odjela su predstavnici javnog sektora s područja tržišta rada i zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja i socijalnog sektora.

Informiranje potencijalnih prijavitelja o mogućnostima financiranja projekata iz fondova EU i domaćih izvora financiranja

Cijela jedna komponenta pretpristupnog programa IPA namijenjenog zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji bila je namijenjena upravo razvoju ljudskih potencijala. Već tada su mnoge institucije, kako iz sektora zapošljavanja i obrazovnog sektora, tako i iz socijalnog sektora, prepoznale priliku i uspješno se natjecale za sredstva iz fondova EU.

Mogućnosti financiranja projekata povećale su se pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji. Potencijalnim prijaviteljima ponekad je teško pronaći pravu informaciju o mogućnosti financiranja projektnih ideja pa stoga Odjel za razvoj ljudskih potencijala pruža informacije o tome gdje i kako pronaći prave informacije o natječajima i je li projektna ideja prihvatljiva za financiranje.

Jednom kada identificiramo izvor financiranja i projektnu ideju pomažemo u pripremi same prijave. Ciljne skupine Odjela za razvoj ljudskih potencijala najčešće su zainteresirane za natječaje koji se objavljuju iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a financiraju se sredstvima Europskog socijalnog fonda. Još jedan važan program je program Erasmus+ za čiju je provedbu u Hrvatskoj zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.

Edukacije za jačanje kapaciteta lokalnih dionika

Odjel za razvoj ljudskih potencijala organizira i provodi edukacije za jačanje kapaciteta lokalnih dionika, prvenstveno za predstavnike iz javnog sektora. Najčešće teme edukacija su iz područja pripreme projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije i domaćih izvora financiranja te iz područja uspješnog upravljanja projektima.

Od 2013. godine Odjel za razvoj ljudskih potencijala provodi projekt „Jačanje ljudskih potencijala za pripremu i korištenje fondova Europske unije na području Međimurske županije“, financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Naglasak je na edukativnim aktivnostima čiji cilj je jačanje kapaciteta zaposlenika u upravnim tijelima JLP(R)S i drugim javnim institucijama i ustanovama Međimurske županije za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata te niz edukacija na različite teme za koje postoji interes naših krajnjih korisnika (važnost strateškog planiranja, državne potpore i EU fondovi i sl.).

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Međimurske županije (LPZ MŽ)

Lokalna partnerstva za zapošljavanje su novi model uspješne međusektorske suradnje u pripremi i donošenju politika za  jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na lokalnom tržištu rada. Glavni cilj je ostvariti učinkovito partnerstvo između institucija vlasti poput županija, gradova i općina, javnih institucija, obrazovnih institucija te gospodarskog sektora na lokalnom tržištu rada Uzajamnim djelovanjem svih aktera na tržištu rada moguće je postići fleksibilnije tržište rada uz postupno smanjenje stope nezaposlenosti na lokalnoj razini.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Međimurske županije osnovano je 2011. godine kroz projekt Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3 i sufinancirano je sredstvima pretpristupnog programa IPA IV Razvoj ljudskih potencijala 2011. LPZ MŽ djeluje kao neformalno tijelo kojim predsjedava Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Čakovec, a ulogu tehničkog tajništva obavlja REDEA. Od prvog projekta „Empowering for Growth - Osnaživanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije“ koji se provodio 2013. do 2014. godine, LPZ MŽ radi na osnaživanju svojih kapaciteta i usvajanju novih znanja na različitim područjima kao što su upravljanje, strateško planiranje, EU fondovi, lobiranje i ostalo. Nastavak tog projekta je „Empowering for Growth 2 - Osnaživanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije 2 koji se provodi od ožujka 2015. godine. Ovdje je fokus LPZ MŽ usmjeren na rad na terenu s krajnjim korisnicima (mobilni tim LPZ-a) koje želimo upoznati s djelokrugom članova partnerstva, ulogom partnerstva na lokalnom tržištu rada te im ponuditi svoje usluge.

LPZ MŽ će i dalje pokretati projekte i inicijative na županijskoj razini u skladu sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije i na taj način sudjelovati u stvaranju uvjeta za bolji život i rad u Međimurskoj županiji.

Promicanje važnosti cjeloživotnog učenja

Cjeloživotno učenje predstavlja sve oblike učenja tijekom života čiji je cilj stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe (Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, 2013.). Svake godine REDEA se uključuje u nacionalnu obrazovnu kampanju Tjedan cjeloživotnog učenja na način da organizira besplatne edukacije u tom razdoblju, svake godine za različitu ciljnu skupinu, te time naglašava važnost učenja u svim područjima i svakoj životnoj dobi.