OTVOREN NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA U SKLOPU LIFE PROGRAMA OKOLIŠ I KLIMATSKE AKTIVNOSTI (2014-2020)

OTVOREN NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA U SKLOPU LIFE PROGRAMA OKOLIŠ I KLIMATSKE AKTIVNOSTI (2014-2020)

Europska komisija (EK) poziva pravne osobe registrirane u Europskoj uniji (EU) da prijave projekte na natječaj u 2014. g. u sklopu LIFE programa. Poziv obuhvaća financiranje projekata iz oba LIFE potprograma: Okoliš i Klimatske aktivnosti.

Natječaj Potprograma Okoliš obuhvaća financijsku potporu za aktivnosti “Tradicionalnih” projekata, Pripremnih projekata, Integriranih projekata, Tehničku potporu projektima i Projekte jačanja kapaciteta.

 

Natječaj Potprograma Klimatskeaktivnosti obuhvaća financijsku potporu za aktivnosti koje se odnose samo na “Tradicionalne” projekte i projekte za Jačanje kapaciteta (aktivnosti u sklopu ostalih vrsta projekata će biti financirane od 2015. g. pa nadalje).

 

Na natječaj se mogu javiti pravne osobe registrirane u EU i to: (1) Tijela javne vlasti, (2) Privatne komercijalne organizacije i (3) Privatne nekomercijalne organizacije (uključujući Udruge). Podnositelji za pripremu svojih projekata trebaju koristiti LIFE 2014 prijavne pakete (na engleskom). Svaki prijavni paket sadrži potpuna i detaljna pojašnjenja koja se odnose na prihvatljivost, provedbu, sufinanciranje i ostalo. Za “Tradicionalne” projekte, podnositelji trebaju koristiti isključivoeProposal tool“ kod izrade i prijave projekata. Pristup je osiguran putem ove poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/. Za sve ostale vrste projekata koriste se prijavni obrasci iz odgovarajućeg prijavnog paketa. Treba imati na umu da su uvjeti propisani u svakom pojedinačnom dokumentu te u svakom prijavnom paketu i obvezujući su za prijavitelje.

 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za projektne aktivnosti u sklopu ovog poziva je 283 122 966 EUR. Od toga, 238 862 966 EUR je predviđeno za potprogram Okoliš i 44 260 000 EUR za potprogram za Klimatskeaktivnosti. Najmanje 55% proračunskih sredstava odabranih projekata financiranih u okviru potprograma za Okoliš bit će dodijeljeno projektima koje podupiru očuvanje prirode i bioraznolikosti.

 

Kao pomoć potencijalnim prijaviteljima za pronalaženje dodatnih informacija o programu može služiti i sljedeći dokument:http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/call/documents/2014_orientation_doc.pdf Države članice mogu, na dobrovoljnoj osnovi, pružiti podršku podnositeljima i stoga se pozivaju prijavitelji da svoje nacrte projekata pošalju nešto ranije, odnosno prije roka završetka natječaja na uvid nacionalnim vlastima. Slanje nacrta projekata nacionalnim vlastima koje nude takvu pomoć nije obavezno. Za više detalja, potrebno je obratiti se nacionalnoj info točki: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm