ODRŽAN STRUČNI SEMINAR POGRANIČNE SOCIJALNE AKTIVACIJE

ODRŽAN STRUČNI SEMINAR POGRANIČNE SOCIJALNE AKTIVACIJE

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA organizirala je 18. rujna 2019. godine stručni seminar o socijalnoj aktivaciji. Stručni seminar održao se u sklopu projekta „2SoKroG“- socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020.

Sudionicima stručnog seminara obratila se pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije dr. sc. Sonja Tošić – Grlač koja je naglasila da Međimurska županija u sustavu socijalne skrbi kontinuirano radi na umrežavanju različitih dionika s ciljem djelovanja na dobrobiti svih korisnika kojima je potrebna određena vrsta socijalne pomoći. Iako Međimurska županija vrlo dobro surađuje sa stručnjacima na području socijalne skrbi, nužno je da se jedinice lokalne i regionalne samouprave, u čijoj je nadležnosti i socijalna skrb, snažnije aktiviraju i ojačaju skrb o socijalno isključenim osobama.

Prije početka stručnog seminara Klavdija Rižnar (ZRS BISTRA Ptuj), voditeljica projekta vodećeg partnera iz Slovenije, predstavila je projekt 2SoKroG, čiji cilj je postići povećanje institucionalnih kapaciteta javnih ustanova (centara za socijalnu skrb, zavoda za zapošljavanje), podizanje razine kvalitete javnih usluga, unaprjeđenje znanja i kompetencija javnih službenika u području socijalne aktivacije.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, Alenka Bilić, najavila je buduće module edukacija koji nas očekuju i pozvala sve sudionike današnjeg seminara da se odazovu i sudjeluju na daljnjim aktivnostima u sklopu projekta 2SoKroG.

Mag. Martina Trbanc iz Inštituta Republike Slovenije za socijalno varstvo predavala je o pristupima socijalnoj aktivaciji u Europskoj uniji te o iskustvima iz Slovenije. Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, docentica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, istaknula je koji su to rizici za socijalnu isključenost posebno osjetljivih socijalnih skupina.

Štefica Karačić, dipl. socijalna  radnica i predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, govorila je o izazovima socijalnog rada sa socijalno isključenim korisnicima.

Berta Bacinger – Klobučarić, prof. psihologije, djelatnica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije osvrnula se na socijalnu aktivaciju ranjivih skupina kroz psihološka razmatranja.