ODLUKA O OGRANIČENJU KORIŠTENJA SREDSTAVA

ODLUKA O OGRANIČENJU KORIŠTENJA SREDSTAVA

U Službenom listu NN 41/2020  od 03. travnja objavljena je Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu.

Naručitelji se u ovom slučaju obvezuju na ekonomično i učinkovito trošenje sredstava, jer je zbog zaustavljanja većine gospodarskih aktivnosti, smanjenja priliva u proračune na državnoj razini, ali i na lokalnoj razini. Pri tome je važno i dalje se voditi zakonskim procedurama za javnu i jednostavnu nabavu, vodeći računa da se ugovaraju okvirne količine za sve predmete nabave gdje god je to moguće, kako bi naručitelj mogao maksimalno racionalizirati nabavu u tijeku trajanja ugovora ili okvirnih sporazuma.

NA KOGA SE OVA ODLUKA ODNOSI?

Predmetna odluka se odnosi na:

  • sve proračunske korisnike državnog proračuna  i
  • izvanproračunske korisnike državnog proračuna

a koji se vode u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika   sukladno Pravilniku kojim se uređuje način utvrđivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09, 142/14 i 23/19)

Registar i pravilnik mogu se pogledati klikom na naslove.

Obveznici, odnosno proračunski korisnici (popis dostupan OVDJE) i izvanproračunski korisnici državnog proračuna (popis dostupan OVDJE) će morati paziti i na ograničenje korištenja sredstava iz svih izvora financiranja kojima raspolažu.

OBUSTAVA POSTUPAKA JAVNE I JEDNOSTAVNE NABAVE

Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici će obustaviti:

  • sve javne pozive,
  • postupke javne nabave i
  • postupke jednostavnih nabava

te neće pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Poštujući ovu odredbu naručitelj mora pristupiti obustavi postupaka javne i jednostavne nabave, osim onih koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova.

KAKO ĆE NARUČITELJI PROVESTI OBUSTAVU, A DA PRITOM OSTANU U ZAKONSKOM OKVIRU?

Konkretna realizacija ove odredbe predstavlja izazov za naručitelje jer  Zakonom o javnoj nabavi (NN 12/16) nije predviđena mogućnost obustavljanja postupka. Ono što se može napraviti u okviru važećeg zakonskog okvira je poništenje započetog postupka sukladno članku 298. ZJN.

Odredba koja bi u ovom slučaju mogla poslužiti je propisana stavkom 1. točka 1. prema kojoj je moguće poništiti postupak javne nabave ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, da su bile poznate prije samog pokretanja postupka.

To je jedina mogućnost legalnog obustavljanja – poništenja postupka javne nabave u ovom slučaju, pri čemu je u Odluci o poništenju potrebno navesti okolnosti koje dovode do poništenja.

Realno je moguće da naručitelj navede kao okolnost nedostatak sredstava u proračunu ili financijskom planu, ali je za tu svrhu potrebno napraviti i rebalans proračuna / financijskog plana, definirajući ili smanjenje proračuna ili prenamjenu postojećih sredstava za druge svrhe, kako bi se moglo i dokazati postojanje takvih okolnosti.

Obveze za rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija

Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Vodeći se ovom odredbom naručitelj će završiti postojeće postupke sukladno zakonskom okviru, ali samo za one predmete nabave koji su neophodni za poslovanje naručitelja.

Naručitelji će maksimalno pristupiti štednji i ograničenju trošenja javnih sredstava isključivo na one predmete nabave koji su zaista neizostavni u radu naručitelja.

Za redovan rad i poslovanje, uobičajeno je potreban cijeli set predmeta nabave. Za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna javnu nabavu provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu pod procedurom središnje nabave.

Donošenjem ove Odluke ne prestaje važiti Zakon o javnoj nabavi, već se pristupa racionalizaciji, koju uostalom provodimo i kao fizičke osobe u svojim domaćinstvima, pa je razumljivo što se želi postići.

DONACIJA I POMOĆI

Ako obveznici daju donacije i pomoći (tekuće i kapitalne, unutar opće države, temeljem prijenosa EU sredstava) iznad iznosa od 10.000,00 kuna, to mogu isključivo uz prethodnu suglasnost ministra financija.

BUDUĆA PROVEDBA POSTUPAKA JAVNE I JEDNOSTAVNE NABAVE

Iznimno od odredbe kojom se definira obveza obustavljanja svih javnih poziva i postupaka javne i jednostavne nabave, obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati nove postupke:

  1. ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
  2. ako se nabava provodi radi saniranje štete uzrokovane potresom
  3. ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i
  4. ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

Za sve opravdane i obrazložene razloge nabave naručitelj će tražiti suglasnost ministra financija.

Zaključno, naručitelji će nastaviti funkcionirati u svojim obvezama prema građanima, pravnim osobama i institucijama, racionalizirajući trošenje vlastitih proračuna samo za osnovne potrebe.

Za potrebe hitnog ugovaranja nabave mogu se koristiti odredbe predložene Smjernicama Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19.

APPA organizira online edukaciju Javna nabava u kriznoj situaciji – COVID 19 21. travnja 2020. na kojoj ćete saznati sve detalje.

Izvor: APPA.