ODABRANI PROJEKTI U OKVIRU POTPROGRAMA II.

ODABRANI PROJEKTI U OKVIRU POTPROGRAMA II.


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je listu odabranih projekata u okviru Potprograma II. „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“ koji se provodio u sklopu Programa pripreme i provedbe projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2013. godinu.


Svrha potprograma je potpora jedinicama lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti za one razvojne projekte koji su prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru natječaja koji se financiranju iz EU programa. Financijska pomoć (bespovratna sredstva) bila je namijenjena u svrhu pripreme i izradu projektne dokumentacije za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima.

 

Prihvatljivi prijavitelji za Međimursku županiju bile su općine: Belica, Dekanovec, Domašinec,  Donja Dubrava, Donji Vidovec, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica, Podturen, Selnica, Sveti Martin na Muri, Štrigova, Vratišinec. Ukupno je bilo prijavljeno 7 projekata iz 6 različitih općina. Nakon evaluacije, REDEA je složila listu prvenstva i rezervnu listu koja se sastojala od 5 projekata rangiranih prema ostvarenim bodovima, koja je poslana u MRRFEU na kontrolu. MRRFEU je prihvatilo predložene projekte te je odlučeno da će se sufinancirati svi projekti na listi ukupne vrijednosti 1.016.466,66 kuna.


Odabrani projekti iz Međimurske županije:

PRIJAVITELJ

IME PROJEKTA

IZNOS SUFINANCIRANJA OD STRANE MRRFEU*

VRIJEDNOST IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE*

Općina Sveti Martin na Muri

Eko-turistička poučna staza

66.500,00

95.000,00

Općina Donja Dubrava

Uređenje vanjskog prostora uz kuću “Zalan“

90.200,00

120.216,66

Općina Orehovica

Revitalizacija starih dravskih rukavaca – potoka Jezerčice

413.000,00

590.000,00

Općina Dekanovec

Izgradnja vatrogasnog doma u Dekanovcu

23.500,00

31.250,00

Općina Mala Subotica

Društveni centar – Piškorovec

135.000,00

180.000,00

 

UKUPNO

728.200,00

1.016.466,66

* iznosi su u kunama