OBJAVLJENI REZULTATI TREĆEG RASPISA IPA PREKOGRANIČNE SURADNJE HU-HR

OBJAVLJENI REZULTATI TREĆEG RASPISA IPA PREKOGRANIČNE SURADNJE HU-HR


Dodijeljeno 20.7 milijuna EUR za projekte u sklopu trećeg raspisa IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska

 

Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu IPA prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska objavljen je u studenome prošle godine, a sada, godinu dana kasnije započeo je process ugovaranja odabranih projekta. Ukupno je prijavljeno 154 projektnih prijedloga, a odlukom Zajedničkog nadzornog odbora odabrano je 39 projekata koji će biti financirani s ukupno 20.7 milijuna EUR.


Kako bi kandidirali svoje projektne prijedloge u okviru ovog programa prijavitelji moraju, osim kriterija neprofitnosti zadovoljiti i kriterij prihvatljivog područja. To znači da na novac iz ovog programa mogu računati područja koja se nalaze uz jugozapadnu i južnu granicu Mađarske, odnosno sjevernu i sjeveroistočnu granicu Hrvatske. Najveći dio granice čini područje uz rijeku Dravu. Da bi se osigurao direktni prekogranični efekt, bitno je da svaki projekt jednakomjerno uključuje partnere s obje strane granice, minimalno jednog mađarskog i jednog hrvatskog partnera. U trećem pozivu, od 39 odabranih projekata, 20 projekata ima za vodećeg partnera instituciju iz Mađarske, odnosno na 19 projekata vodeći partneri dolaze s hrvatske strane. Ovaj balans vidljiv je i u financijskim alokacijama: 10.5 milijuna EUR bit će dodijeljeno Mađarskoj, a 10.2 milijuna Hrvatskoj. Zbog velikog broja prijavljenih kvalitetnih projekata, bit će formirana rezervna lista projekata za koje će se pokušati pronaći svi mogući dodatni izvori financiranja  do kraja programskog razdoblja.


Fokus odabranih projekata u ovome pozivu bio je na 1. prioritetu: Održiv okoliš i turizam, pa će tako najveći broj odabranih projekata (osam projekata sveukupno) biti financirano iz područja aktivnosti 1.2.2 – Komponenta 1: Biciklističke staze. Nadalje, sedam projekata je odobreno pod područjem aktivnosti 1.2.3 Tematski putovi kulturne baštine, pet projekata pod područjem aktivnosti 1.2.2 – Komponenta 2: Razvoj infrastrukture za aktivni turizam i ekoturizam u području rijeka i četiri projekta pod područjem aktivnosti 1.2.4 Promicanje riječnog područja kao jedinstvenog turističkog proizvoda. Prijavitelji iz Međimurske županije sudjeluju na 5 projekata: Turistička zajednica Međimurske županije sudjeluje kao partner na projektu „Razvoj mreže biciklističkih staza i povezanih usluga u prirodnom okruženju Mure i Drave“. Općina Podturen i Općina Domašinec partneri su na projektu „Nasljeđe čuvara“. Još je jedan turistički projekt „Zajednički turistički brend županije Zala i Međimurske županije“ na kojem je partner Udruga za razvoj kontinentalnog turizma „Volim Međimurje“. Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o vodeći je partner na projektu „Razvoj strategije privlačenja direktnih stranih ulaganja u prekograničnoj regiji, a partner je na projektu „Zajedničkim snagama za zajednički razvoj uspješne europske regije“. Razvojna agencija Grada Čakovca – ČakRa d.o.o. partner je na projektu „Zajednički alati za planiranje u regiji Drava“. Očekuje se da će implementacija odabranih projekata započeti u siječnju sljedeće godine.