OBJAVLJEN PROGRAM „INOVATIVNI TURIZAM“

OBJAVLJEN PROGRAM „INOVATIVNI TURIZAM“

Objavljen je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja inovacija u turizmu „INOVATIVNI TURIZAM“ u 2012. godini od strane Ministarstva turizma.


Javni poziv je otvoren do 31. kolovoza 2012. godine.
 
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje inovacija u turizmu, kroz:
·       projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama
·       uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske objekte
·       inovativne proizvode u posebnim oblicima turističke ponude
·        afirmaciju turističkih atrakcija
·        inovativne turističke aranžmane
·       afirmaciju domaćih proizvoda u ugostiteljsko-turističkoj ponudi
·     razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu, odnosno uvođenje standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u ugostiteljske i turističke objekte („Zeleni hoteli“, „Prijatelj okoliša“, „Plava zastava“ i sl.), te razne vrste brendiranja
·  inovativna rješenja osiguranja pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
 
Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu: trgovačka društva, obrti, zadruge, fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, turističke agencije, turističke zajednice, javne ustanove (zaštićenih područja, znanstveno-obrazovne, zdravstvene i dr.), udruge, klubovi, sportske organizacije, umjetničke organizacije, jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Za projekte/programe koji su vezani za nekretnine, uvjet je da su podnositelji zahtjeva vlasnici ili imaju po drugom osnovu pravo raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom, područjem ili lokalitetom.
 
Pri odluci o odabiru projekata i dodjeli sredstava uzimati će se u obzir sljedeći kriteriji:
– ocjena originalnosti i inovativnosti projekta/programa, te značaja za cjelokupnu turističku ponudu područja na kome se realizira
– ocjena projekta/programa sa aspekta održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske)
– ocjena projekta/programa prema vrijednosti prirodne, kulturne i/ili graditeljske baštine
– ocjena podnositelja zahtjeva (registracija, reference, osposobljenost, dosadašnji doprinos razvoju turizma)
– sadašnja faza realizacije programa/projekta (udio već uloženih sredstava u ukupno potrebnim sredstvima)
– omjer osiguranog financiranja vlastitim sredstvima i iz drugih izvora i tražene potpore
– sudjelovanje drugih zainteresiranih subjekata (županije, grada/općine, turističke zajednice, međunarodne organizacije) u sufinanciranju programa/projekta
– interes tržišta za predloženim novim proizvodom (predugovori, ugovori, sporazumi, partnerstva sa turističkim agencijama, hotelima, javnim ustanovama, školama i dr.)
 
Cjeloviti tekst Programa s kriterijima odobravanja sredstava i drugim uvjetima provedbe Programa te obrazac Zahtjeva – IT/12 sastavni su dio Javnog poziva koji se nalaze na internet stranicama Ministarstva (www.mint.hr).
Prijave se dostavljaju na adresu: Ministarstvo turizma, 10 000 Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Prijava na javni poziv – INOVATIVNI TURIZAM – ne otvaraj“.

Sve dodatne informacije o programu „INOVATIVNI TURIZAM“ možete dobiti u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje – REDEA-i na broj telefona 040/396-560 ili putem elektroničke pošte redea@redea.hr.