OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI OPERACIJE 4.3.1. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI OPERACIJE 4.3.1. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Na službenim stranicama Programa ruralnog razvoja objavljen je Pravilnik  o provedbi Mjere M04 “Ulaganja u fizičku imovinu”, Podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tip Operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 150.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 15.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju iz članka 9. ovoga Pravilnika.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u okviru tipa operacije 4.3.1. su:

 1. ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža nadzorno upravljački sustav i slično)
 2. radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice solarna elektrana i slično)

Prihvatljivi nematerijalni troškovi za sufinanciranje u okviru tipa operacije 4.3.1. su:

 1. nabava ili razvoj računalnog softvera
 2. nabava patenata, licenci
 3. ostale nematerijalne investicije vezane uz materijalne investicije.

Prihvatljivi opći troškovi za sufinanciranje u okviru tipa operacije 4.3.1. su:

 1. izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt), uključujući i stručne tehničke revizije
 2. izrada studijske dokumentacije (predinvesticijska studija izvodljivosti, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš ili elaborat zaštite okoliša, ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu kao i ostala izvješća/elaborati i studije koje su potrebne za izradu projektne dokumentacije
 3. rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (kupovina i/ili izvlaštenje, ostali troškovi vezani uz postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa poput kupovine, troškovi javnog bilježnika, odvjetnika, sudskih vještaka, geodeta, konzultanata i slično)
 4. stručni nadzor nad građenjem (arhitektonski, građevinski, geotehnički, strojarski, elektrotehnički, projektantski, geodetski, arheološki nadzor i nadzor sigurnosti na radu i ostale vrste nadzora u ovisnosti o zahtjevima javnih ili nadležnih tijela)
 5. kontrola kvalitete ugrađenih materijala tijekom gradnje
 6. provođenje istražnih (probnih i/ili zaštitnih) arheoloških istraživanja prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela
 7. provedba mjera zaštite okoliša i prirode prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela i
 8. administrativni troškovi (troškovi provođenja javne nabave roba, radova i usluga, troškovi ishođenja dozvola, troškovi postupaka vezanih uz zaštitu okoliša i prirode, troškovi tehničke inspekcije i slično).

Pravilniku o provedbi Operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”možete pristupiti OVDJE.