OBJAVLJEN POZIV NA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2008. GODINU

OBJAVLJEN POZIV NA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2008. GODINU

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2008. godinu koji je usmjeren na financiranje djelatnosti u kulturi te akcija i manifestacija u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. U 2008. godini posebno će se vrednovati programi koji promiču interkulturni dijalog.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U 2008. godini u ovaj program biti će uvrštene:

 • redovne djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Republika Hrvatska te strukovnih udruga u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku;
 • glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta;
 • programi kulturno-umjetničkog amaterizma;
 • programi dramskih umjetnosti, nacionalnih kazališta i kazališnog amaterizma;
 • filmske komplementarne djelatnosti, zaštite filmske baštine i promicanja hrvatskog filma;
 • programi izdavanja časopisa i tiskovina u kulturi te akcija i manifestacija u književno- nakladničkoj djelatnosti;
 • knjižnične djelatnosti;
 • muzejsko-galerijske djelatnosti;
 • likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
 • programi nove medijske kulture;
 • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
 • arhivske djelatnosti;
 • programi međunarodne suradnje;
 • programi informatizacije ustanova u kulturi;
 • programi digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
 • investicijske potpore (programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture).

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa se prijavljuju u dva roka: do 15. rujna 2007. godine ili do 15. ožujka 2008. godine. Prijedlozi koji se ne dostave u navedenim rokovima, iznimno će biti razmatrani samo ukoliko je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, uredima državne uprave županija nadležnima za kulturu, ili na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=3171.