OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIKO POTPORI KAPITALNIM ULAGANJIMA U POLJOPRIVREDI

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIKO POTPORI KAPITALNIM ULAGANJIMA U POLJOPRIVREDI

Novim se Pravilnikom propisuju uvjeti i načini za ostvarivanje prava na potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi u okviru mjera za poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora.

On je stupio na snagu 25. studenog 2009. godine i od toga datuma prestaje važiti Pravilnik o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine« 66/08, 114/08).
 
Novi Pravilnik donosi slijedeće odrednice:
          korisnici sredstava potpore kapitalnim ulaganjima su poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100 % u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.
          troškovi koji su prihvatljivi za potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi:
1.      kupovina uzgojno valjanih grla stoke (uključujući troškove transporta)
2.      kupovina novih strojeva i mehanizacije (uključujući troškove transporta)
3.      opremanje objekata i ugradnja nove opreme (u objekt ili vozila); (uključujući troškove transporta i montaže/ugradnje)
4.      kod izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije građevinskih objekata prihvatljivi su troškovi:
– nabave novog građevinskog materijala ili gotovih montažnih elemenata (uključujući troškove transporta) sukladno građevinskom projektu, a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača, te troškovi priključaka (električna energija, voda, plin),
– troškovi izvođenja radova sukladno građevinskom projektu (uključujući pripremne, građevinske, instalaterske radove, troškove montaže na objektu ili troškove izvođenja radova na licu mjesta, te troškove transporta), a prema računima ili ugovorima za obavljene radove izdanih od dobavljača
5.      kod podizanja nasada prihvatljivi su troškovi za podizanje voćnjaka i maslinika koji su površinom veći od 0,5 ha i za podizanje vinograda koji su površinom veći od 0,25 ha za: kupnju certificiranog sadnog materijala, gnojiva, ograde, armature, obrade tla, sadnje, postavljanja ograde i armature, analize tla, sustava za navodnjavanje, protugradnih mreža i sustava za zaštitu od mraza, postavljanja sustava za navodnjavanje, protugradnih sustava i sustava za zaštitu od mraza, te izgradnja akumulacija i kopanje bunara.
 
   – troškovi koji nisu prihvatljivi za potporu kapitalnim   ulaganjima u poljoprivredi:kupnja nekretnina, nabava rabljene opreme i/ili poljoprivredne mehanizacije, nabava građevinskih strojeva i cestovnih vozila (vozila za prijevoz osoba i tereta), nabava stoke koja nije uzgojno valjana, troškovi PDV-a, poreza, carina i drugih uvoznih troškova, troškovi poslovanja osoba, uključujući troškove održavanja i najma, bankovni troškovi, troškovi garancija i slični troškovi, troškovi konverzije,  troškovi tečajnih razlika i naknada, troškovi pristojbi javne uprave (opći upravni troškovi, troškovi najma opreme, strojeva i prostorija, plaće zaposlenih na djelatnostima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora), troškovi za isplatu usluga arhitekta, inženjera i savjetnika, izrade studija izvedivosti i ekonomske opravdanosti, troškovi nabave patenata i licenci za pripremu, plaćanje u naturi, troškovi vlastitog rada, izdaci kod investicija koji su nastali zbog komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih pristojbi.
 
Prijave za potporu kapitalnim ulaganjima podnose se na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Agencija. Natječaj će se objavljivati u »Narodnim novinama« i na službenim web-stranicama Ministarstva (www.mps.hr). Natječajem se određuju rokovi, uvjeti za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i udjeli potpore po pojedinom ulaganju u skladu s odredbama članka 63. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 83/09) i novoga Pravilnika.
Prilikom obrade prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost prijave i udovoljavanje prijave propisanim uvjetima iz ovoga Pravilnika i natječaja, te izračunava iznos potpore koja se može odobriti. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Najniži iznos ulaganja za koji se može odobriti potpora kapitalnom ulaganju u poljoprivredi iznosi 150.000,00 kuna, a najviši iznos ulaganja za koji se može odobriti potpora iznosi 7.000.000,00 kuna.
Korisnik koji je ostvario pravo na sredstva državne potpore kapitalnim ulaganjima ne smije ni na koji način otuđiti predmetno ulaganje niti mu promijeniti namjenu, te je dužan održavati ga u svrsi i funkciji 5 godina od datuma Odluke o odobrenju isplate sredstava potpore kapitalnom ulaganju.
Inspekcijskim nadzorom bude obuhvaćeno najmanje 5% korisnika.
Zahtjevi za odobrenje investicijske potpore vezani uz provedbu Operativnih programa Vlade Republike Hrvatske za korisnike koji su do dana stupanja na snagu novoga Pravilnika podnijeli zahtjev nadležnom povjerenstvu za zaprimanje zahtjeva  pri provođenju Operativnih programa Vlade Republike Hrvatske za odobrenje složenih investicija II skupine rješavat će se prema odredbama Pravilnika o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine« 66/08, 114/08) ukoliko završe investiciju i podnesu zahtjev za ostvarivanje kapitalnih ulaganja do 31. 12. 2010. godine.
 
Novi Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama pod brojem 140/09, a za dodatne informacije možete kontaktirati REDEA-u na broj telefona: 395-528 ili na e-mail adresu: redea@ck.t-com.hr.