OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 07 “TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA”

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 07 “TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA”

U Narodnim novinama (NN 71/2016) objavljen je novi Pravilnik o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

 

  • Tip operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

Korisnici su:

  1. a) općine i
  2. b) gradovi s najviše 10.000 stanovnika.

 

Prihvatljivi projekti/operacije su:

  1. Izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,
  2. izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada i
  3. izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik. Izrada ili izmjena i dopuna dokumenta prihvatljiva je za jedan od sljedećih gospodarskih sektora i na razini cijeloga sektora: poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika i energija.

 

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 70.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

 

  • Tip operacije 2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

 

Korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

 

Prihvatljiv projekt/operacija je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.

 

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

 

  • Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

 

Korisnici su jedinice lokalne samouprave.

 

Prihvatljivi projekt/operacija je građenje nerazvrstane ceste.

 

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

 

  • Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Korisnici su:

a) Jedinice lokalne samouprave,

b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,

c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih      agencija, osnovnih škola,

d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije),

e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

 

Prihvatljivi projekti/operacije su građenje i/ili opremanje: vatrogasnog doma, društvenog doma, kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.), rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste), tematskog puta i parka, građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi), javne zelene površine (park i slično), pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste), pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine), tržnice, javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

 

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar ovog tipa operacije iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u IV. i V. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 158/13)

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 158/13) i

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u I. i II. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 158/13).

 

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, osim za potpore koje udovoljavaju uvjetima iz Uredbe (EU) br. 1407/2013 i od strane korisnika se koriste kao de minimis potpora.

 

Više informacija dostupno je OVDJE.