OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEÐIMURSKE ŽUPANIJE

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEÐIMURSKE ŽUPANIJE

 

Temeljem članka 34. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 1/07 i br. 07/09.) župan Međimurske županije Ivan Perhoč objavljuje sljedeći:

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za kupnju nekretnina u vlasništvu Međimurske županije

 

1.      Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za kupnju sljedećih nekretnina:

1.1.Nekretnine na području Čakovca i Pribislavca (zemljište bivšeg kompleksa Hrvatske vojske u Čakovcu), upisane u:

          z.k.ul.br. 4404, k.o. Čakovec, zk.čest.br. 1134/53/1 (identična s kč.br. 1700/2), u naravi zemljište od 380.395 m2. Namjena nekretnine prema GUP-u Grada Čakovca: dio nekretnine predviđen je za športsko rekreacijsku namjenu bez izgradnje, a dio za proizvodno-gospodarsku namjenu.

          z.k.ul.br. 2467, k.o. Pribislavec, zk.čest.br. 805/A/1/1/1/5/1 (identična s kč.br. 3385/5 k.o. Pribislavec), u naravi pašnjak, površine 301.251 m2. Namjena nekretnine prema Prostornom planu Općine Pribislavec: nekretnina je predviđena za gospodarsko-industrijsku namjenu.

1.2.Bivša upravna zgrada grofa Feštetića u Čakovcu. Nekretnina je upisana u zk.ul.br. 22 E, etaža br. 10, Paviljon 6. Županijske bolnice Čakovec ukupne površine 1.968,47 m2 i etaža br. 11 ambulante Doma zdravlja Čakovec, ukupne površine 297,25 m2 (objekti izgrađeni na dijelu kč.br. 229/1/3/1/1 k.o. Čakovec, identična kč.br. 1038/1 k.o. Čakovec). Namjena nekretnine prema GUP-u Grada Čakovca: mješovita, pretežito poslovna namjena.

2.      Korištenje i namjena nekretnina, odnosno prostora koji je predmet ovog javnog poziva utvrđena je Izmjenom i dopunom GUP-a Grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca“ br. 01/09.) i Prostornim planom Općine Pribislavec (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 1/04 i 2/07).

3.      Pozivaju se sve zainteresirane domaće i strane fizičke i pravne osobe da Međimurskoj županiji iskažu načelni interes za kupnju predmetnih nekretnina i to putem pisma namjere, zajedno sa sljedećim prilozima:

3.1.Ime i prezime te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba);

3.2.Preslika osobne iskaznice, odnosno rješenje/isprava o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe);

3.3.Iznos cijene koju je podnositelj pisma namjere voljan platiti s naznakom nekretnine (ili dijela nekretnine uz obaveznu naznaku potrebne veličine) za koju se iskazuje interes te rokovi plaćanja;

3.4.Za nekretnine pod 1.1. potrebno je dostaviti Idejni prijedlog, odnosno skraćeni poslovno-investicijski plan razvoja prostora i načina budućeg korištenja nekretninama, zajedno s terminskim planom realizacije namjeravanoga projekta počev od trenutka zaključenja ugovora o prodaji nekretnina. Idejni prijedlog, odnosno, poslovno investicijski plan ponuditelj treba uskladiti s važećim prostorno-planskim dokumentima (GUP Grada Čakovca i Prostorni plan Općine Pribislavec). Napominje se da je izrada Detaljnog plana uređenja nekretnina smještenih na području Grada Čakovca u tijeku.

3.5.Planirana ukupna vrijednost investicije te predvidivi broj novozaposlenih osoba.

4.      Ponuditelj dostavlja pismo namjere s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: „Pismo namjere za kupnju nekretnina“.

5.      Rok za dostavu pisma namjere je 15.09.2009. do 14,00 sati.

6.      Ovaj javni poziv služi isključivo za utvrđivanje interesa i ne obvezuje Međimursku županiju. Izražavanje interesa na temelju ovog poziva ne stvara obvezu podnositelju pisma namjere na sudjelovanje u konačnom Javnom natječaju Međimurske županije za prodaju predmetnih nekretnina.

7.      Informacije u vezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u razvojnoj agenciji Međimurske županije -REDEA d.o.o. na broj +385 40 39 55 60 ili u Tajništvu Međimurske županije na broj: +385 40 37 42 52, odnosno na E-mail: info@redea.hr

8.      Uvid u važeću prostorno-plansku dokumentaciju za nekretnine na području Grada Čakovca može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Grada Čakovca, Ul. Katarine Zrinski 2/II, radnim danom od 07-15 sati (kontakt telefoni: 040/310-262, 312-001), odnosno u Općini Pribislavec, Braće Radić 47, radnim danom od 07-15 sati (kontakt telefon: 040/361-032).    

 

 

Klasa: 940-01/09-02/6                                                  ŽUPAN           

Urbroj: 2109/1-01-09-01                                       Ivan Perhoč

Čakovec, 12.08.2009.