OBJAVLJEN DRUGI JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ IPARD PROGRAMA

OBJAVLJEN DRUGI JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ IPARD PROGRAMA

Objavljen je javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa i to za:

Mjeru 101 – ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice
i
Mjeru 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice
 
I. Predmet javnog natječaja
Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V–Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa (Narodne novine br. 146/09; u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.
 
II. Prihvatljivi korisnici
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.
 
III. Dodjela sredstava i iznos potpore
Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 101:
A) Sektor mljekarstva;
B) Sektor govedarstva;
C) Sektor svinjogojstva;
D) Sektor peradarstva;
E) Sektor jaja;
F) Sektor voća i povrća,
G) Sektor žitarica i uljarica
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja po korisniku unutar Mjere 101 ograničena je na 900.000,00 EUR (6.570.000,00 HRK) u vremenskom okviru IPARD-a, osim sektora jaja gdje gornja granica može iznositi do 2.000.000,00 EUR (14.600.000,00 HRK).
Maksimalni iznosi potpore definirani su člankom 21. stavkom 4. Pravilnika.
Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 103:
A) Sektor mlijeka i mljekarstva;
B) Sektor mesa;
C) Sektor ribarstva;
D) Sektor vinarstva;
E) Sektor maslinovog ulja.
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po korisniku u vremenskom okviru IPARD-a ograničena je na 3.000.000,00 EUR (21.900.000,00 HRK), s tim da je u sektoru maslinovog ulja ograničena na 500.000,00 EUR (3.650.000,00 HRK).
Maksimalni iznos potpore definiran je člankom 38. stavkom 4. Pravilnika.
 
IV. Uvjeti
1. Podnositelj (obrtnici i trgovačka društva) dužan je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostaviti Zahtjev za izdavanje izvješća o primjeni nacionalnih propisa iz područja zaštite na radu najmanje mjesec dana prije zatvaranja natječaja.
2. Podnositelj dostavlja prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (original i kopija, numeriranih stranica) na obrascima iz Priloga IV. (obrazac I-OOP-1, za ulaganja u mjeru 101) ili Priloga V. (obrazac I-OOP-2, za ulaganja u mjeru 103) Pravilnika.
3. Podnositelj koji prijavljuje više ulaganja unutar istog projekta podnosi prijavu na jednom prijavnom obrascu.
 
V. Prijavni obrasci
Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na web-stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja: www.mps.hr, a mogu se podići i u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, gdje se mogu dobiti i ostale informacije o provedbi IPARD programa.
Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se obrasci popunjavaju ručno moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.
 
VI. Način podnošenja prijave
Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučeno poštom s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu) na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za IPARD«.
Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na web-stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja: www.mps.hr, te u područnim uredima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.
 
VII. Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 17. svibnja 2010. godine i traje do 7. lipnja 2010. godine.
Prijave pristigle prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.
 
VIII. Obrada prijava i donošenje odluka
Prijave pristigle po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. Nakon administrativne provjere, te kontrole na terenu bit će sastavljena rang-lista u skladu s kriterijima rangiranja navedenim u Pravilniku.