NOVE KREDITNE LINIJE HBOR-a ZA KREDITIRANJE PROJEKATA ZA SAPARD i PHARE

NOVE KREDITNE LINIJE HBOR-a ZA KREDITIRANJE PROJEKATA ZA SAPARD i PHARE

  Hrvatska banka za obnovu i razvoj predstavila je dvije nove kreditne linije za poduzetnike koji će se kandidirati za bespovratna sredstva iz pretpristupnih fondova SAPARD i PHARE, kako bi se osigurala što veća razina iskorištenosti sredstava.

Program kreditiranja projekata kandidata za SAPARD

 Za treći natječajni krug pretpristupnog fonda SAPARD, HBOR je predstavio kreditnu liniju koju mogu koristiti prijavitelji za sufinanciranje iz sredstava SAPARD programa. Kreditom se financira cjelokupna investicija koja će se kandidirati u okviru natječaja, a namjena kredita je ulaganje u osnovna sredstva te u trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

 HBOR omogućava ugovaranje kamatne stope od 2% godišnje malim i srednjim poduzetnicima i velikim poduzetnicima koji ulažu na područjima od posebne državne skrbi, dok za sve ostale korisnike kamatna stopa iznosi 4% godišnje. Rok korištenja kredita je 12 mjeseci, a rok otplate je do 12 godina uključujući i  poček od 2 godine.

 

Kompletan Program kreditiranja projekata nalazi se na stranici http://www.hbor.hr/Default.aspx?sec=1595.

Program kreditiranja projekata kandidata za PHARE 2006.

Bespovratnim sredstvima iz programa PHARE 2006 poduzetnik može financirati do 75% prihvatljivih troškova projekta u iznosu od 50.000 do 100.000 EUR, dok ostatak od 25% troškova može pribaviti sukladno uvjetima ovog Programa. Zahtjev se može podnijeti u HBOR nakon što Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) pozitivno ocijeni Sažetak projektnog prijedloga.

  

 

Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci, a rok otplate je do 3 godine uključujući i poček do 6 mjeseci. Kamata za korisnike iznosi 2% godišnje.

 

Kompletan tekst ove kreditne linije nalazi se na internetskoj stranici http://www.hbor.hr/Default.aspx?sec=1596.